സ്ഥാനക്കയറ്റം, സ്ഥലംമാറ്റം, നിയമനം, സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്, സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് മുതലായവ 2022

2022      2021      2020       2019       2018 and Older

Promotion, Transfer & Posting Orders, and Seniority & Select ListsDate
01-01-2004 മുതൽ 30-06-2006 വരെയുള്ള എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പുനഃക്രമീകരിച്ച് താത്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
28/06/2024
3 എക്സൈസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ട്രെയിനികളുടെ നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
26/06/2024
15 എക്സൈസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ട്രെയിനികളുടെ നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
14/06/2024
40 എക്സൈസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ട്രെയിനികളുടെ നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
20/05/2024
ജോയിന്റെ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
13/06/2024
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയില്‍ നിന്നും എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലികമായി സ്ഥാനകയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
14/05/2024
എക്സൈസ് പ്രിവന്റ് ഓഫീസർ തസ്തിയിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തിയിലേക്ക് താൽക്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
10/05/2023
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
08/02/2024
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റംവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
06/02/2024
2024 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (ലോക്‌സഭ) : എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
01/02/2024
2024 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (ലോക്‌സഭ) : എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
30/01/2024
2024 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (ലോക്‌സഭ) : എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
30/01/2024
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തിയിൽ നിന്നും എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തിയിലേക്ക് താൽക്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
30/01/2024
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ/അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ എന്നിവരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
30/01/2024
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുതുക്കി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
16/11/2023
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
16/11/2023
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
06/11/2023
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
06/11/2023
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
02/11/2023
അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
19/10/2023
അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തിയിൽ നിന്നും എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തിയിലേക്ക് താൽക്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
16/09/2023
അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
15/09/2023
എക്സൈസ് പ്രിവന്റ് ഓഫീസർ തസ്തിയിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തിയിലേക്ക് താൽക്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
14/09/2023
ജോയിൻറ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ / ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ എന്നിവരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
06/06/2023
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
15/05/2023
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 01.01.2021 മുതൽ 31.12.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
29/03/2023
അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 01.07.2020 മുതൽ 30.04.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
21/02/2023
ജോയിൻറ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ / ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ എന്നിവരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
20/03/2023
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
14/03/2023
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
17/02/2023
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
17/02/2023
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ 01.01.2021 മുതൽ 31.12.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
15/02/2023
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
14/02/2023
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
09/02/2023
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
09/02/2023
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് താൽക്കാലികമായി സ്ഥാനകയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
08/02/2023
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ 01.07.2020 മുതൽ 30.04.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04/02/2023
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04/02/2023
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04/02/2023
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04/02/2023
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04/02/2023
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04/02/2023
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04/02/2023
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
30/01/2023
വയനാട് ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
19/01/2023
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
16/01/2023
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
07/01/2023
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
07/01/2023
വയനാട് ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
27/12/2022
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
22/12/2022
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ 01.07.2020 മുതൽ 30.04.2022 വരെയുളള കാലയളവിലെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പുന:ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ കരട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
22/12/2022
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
08/11/2022
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
08/11/2022
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04/11/2022
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04/11/2022
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
03/11/2022
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
28/10/2022
തിരുവന്തപുരം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
27/10/2022
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 20.08.2011 മുതൽ 31.12.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
26/10/2022
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർമാരുടെ 01.07.2021 മുതൽ
31.08.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ
സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

26/09/2022
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മാരുടെ 02.01.2011 മുതൽ
31.12.2020 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ
സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

03/09/2022
എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ
സംസ്ഥാനതല സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

31/08/2022
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ 01.01.2018 മുതൽ 30.09.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
23/07/2022
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ 01.07.2020 മുതൽ 30.04.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
22/07/2022
എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സംസ്ഥാനതല പ്രൊഫഷണൽ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
23/07/2022
കണ്ണൂർ ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
23/07/2022
വയനാട് ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
13/07/2022
പത്തനംത്തിട്ട ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
13/07/2022
ഇടുക്കി ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
13/07/2022
കണ്ണൂർ ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
06/07/2022
ആലപ്പുഴ ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
02/07/2022
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ. എസ്. അശോക് കുമാറിനെ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലെ സീനിയോറിറ്റി പുനക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
05/07/2022
Provisional seniority list of Assistant Excise Commissioner for the period from 01.04.2021 to 31.03.2022
05/07/2022
ഇടുക്കി ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
27/06/2022
തിരുവന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
03/06/2022
കൊല്ലം ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
03/06/2022
പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
20/06/2022
കോട്ടയം ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
03/06/2022
എറണാകുളം ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
03/06/2022
ത്യശ്ശൂർ ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
03/06/2022
കോഴിക്കോട് ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
03/06/2022
വയനാട് ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
20/06/2022
കാസർഗോട് ഡിവിഷനിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2009 മുതൽ 19.08.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
03/06/2022
Promotion of Preventive Officer to Assistant Excise Inspector (Temporary)
22/06/2022
Promotion of Assistant Excise Inspector to Excise Inspector (Amendment Order)
18/06/2022
Promotion of Assistant Excise Inspector to Excise Inspector (Temporary)
17/06/2022
Transfer and postings of Excise Inspectors
17/06/2022

Promotion, Transfer and postings in the cadre of Joint Commissioner of Excise & Deputy Excise Commissioner of Excise

16/06/2022

Provisional Seniority list of Assistant Excise Inspector for the period from 01.07.2020 to 30.04.2022

09/06/2022

Provisional Seniority list of Preventive Officers Kozhikodu Division

23/04/2022

Provisional Seniority list of Preventive Officers Kasargodu Division

23/04/2022


2022     2021      2020       2019       2018 and Older