കോഴിക്കോട്

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
ഡി ബ്ലോക്ക്, താഴത്തേ നില
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673020
ഫോണ്‍ : 0495 - 2372927
മൊബൈല്‍ : 9447178063
ഇ-മെയില്‍ : deckkd.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., കോഴിക്കോട്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
ബി ബ്ലോക്ക്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673020
ഫോണ്‍ : 0495 - 2375706
മൊബൈല്‍ : 9496002871
ഇ-മെയില്‍ : aeckkd.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ബി ബ്ലോക്ക്
കോഴിക്കോട് - 673020
ഫോണ്‍ : 0495 - 2375706
CI(X) : 9400069675
EI : 9400069676
ഇ-മെയില്‍ : eeansskkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കോഴിക്കോട്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കോഴിക്കോട് - 673020
ഫോണ്‍ : 0495 - 2376762
CI(X) : 9400069677
EI : 9400069678
ഇ-മെയില്‍ : ecokkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
വടകര

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
വടകര - 673101
ഫോണ്‍ : 0496 - 2515082
CI(X) : 9400069680
EI : 9400069681
ഇ-മെയില്‍ : ecovdka.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
താമരശ്ശേരി

കൊടുവള്ളി പി.ഒ.
താമരശ്ശേരി - 673572
ഫോണ്‍ : 0495 - 2274430
CI(X) :
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecotmsry.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
പേരാമ്പ്ര

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
പേരാമ്പ്ര - 673525
ഫോണ്‍ : 0496 - 2610410
CI(X) : 9400069679
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecoprba.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കോഴിക്കോട്

കസവ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം
പുതിയറ പി.ഒ., കോഴിക്കോട് - 673004
ഫോണ്‍ : 0495 - 2722991
EI : 9400069682
AEI : 9496499684
ഇ-മെയില്‍ : erokkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഫെറോക്ക്

നല്ലളം പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673024
ഫോണ്‍ : 0495 - 2422200
EI : 9400069683
ഇ-മെയില്‍ : erofrk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കുന്നമംഗലം

എം.ഐ.ഇ. പി.ഒ., കോഴിക്കോട് - 673571
ഫോണ്‍ : 0495 - 2802766
EI : 9400069684
AEI : 9496499693
ഇ-മെയില്‍ : eroknglm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
താമരശ്ശേരി

താമരശ്ശേരി പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673573
ഫോണ്‍ : 0495 - 2224430
EI : 9400069685
ഇ-മെയില്‍ : erotmsry.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചെലന്നൂർ

നന്മണ്ട പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673613
ഫോണ്‍ : 0495 - 2855888
EI : 9400069686
ഇ-മെയില്‍ : eroclnr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ബാലുശ്ശേരി

ഉള്ളിയോരി പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673323
ഫോണ്‍ : 0496 - 2650850
EI : 9400069688
AEI : 9496499701
ഇ-മെയില്‍ : eroblsry.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കൊയിലാണ്ടി

കൊയിലാണ്ടി പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673305
ഫോണ്‍ : 0496 - 2624101
EI : 9400069687
AEI : 9496499705
ഇ-മെയില്‍ : erokldy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
വടകര

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
വടകര - 673101
ഫോണ്‍ : 0496 - 2516715
EI : 9400069689
AEI : 9496499709
ഇ-മെയില്‍ : erovdka.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
നാദാപുരം

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കല്ലാച്ചി -
ഫോണ്‍ : 0496 - 2556100
EI : 9400069690
ഇ-മെയില്‍ : erondpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് ഓഫീസ്
അഴിയൂർ

അഴിയൂർ പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് -
ഫോണ്‍ : 0496 - 2202788
EI : 9400069692
AEI : 9496499725
ഇ-മെയില്‍ : ecpazhr.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്
കോഴിക്കോട്

വെള്ളയിൽ
കോഴിക്കോട് -
ഫോണ്‍ : 0495 - 2765023
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : kkdksbc.exc@kerala.gov.in
ഡോ. പ്രകാശം ഹോമിയോപതിക്
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പ്രൈ.ലി.
ചേലന്നൂർ

ചേലന്നൂർ
കോഴിക്കോട് -
ഫോണ്‍ : 0495 - 2552253
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eidphpkkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
കോഴിക്കോട്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കോഴിക്കോട് - 673020
ഫോണ്‍ : 0495 - 2375060
EI : 9400069691
ഇ-മെയില്‍ : eiibkkd.exc@kerala.gov.in