അന്വേഷണം

എക്സൈസ് കാര്യാലയം

മഹിപാൽ യാദവ് ഐ.പി.എസ്സ്.
എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഫോൺ : 0471-2332632
മൊബൈൽ : 9447178000, 9061178000
ഇ-മെയിൽ : eckerala.exc@kerala.gov.in
cru.excise@kerala.gov.in
ecoffice.exc@kerala.gov.in
ഔദ്യോഗിക വിലാസം
എക്സൈസ് കമ്മീഷണറേറ്റ്
വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ., നന്ദാവനം
തിരുവനന്തപുരം - 695 033.
 
പി. എം. പ്രദീപ്
അഡീഷണല്‍ എക്സൈസ്
കമ്മീഷണർ (എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ്)
ഫോൺ : 0471-2322136
മൊബൈൽ : 9447179000
ഇ-മെയിൽ : addlecenfo.exc@kerala.gov.in
cru.adlenf@kerala.gov.in
ജയശ്രീ (അധിക ചുമതല)
അഡീഷണല്‍ എക്സൈസ്
കമ്മീഷണർ (ഭരണം)
ഫോൺ : 0471-2322847
മൊബൈൽ : 9447178044
ഇ-മെയിൽ : addlecadmin.exc@kerala.gov.in
കെ. ഹരിശ്ചന്ദ്ര നായിക്ക്
വിജിലൻസ് ഓഫീസർ
(എക്സൈസ്)
ഫോൺ : 0471-2322129
മൊബൈൽ : 9447178048
ഇ-മെയിൽ : vigofficer.exc@kerala.gov.in
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എക്സൈസ് ക്രൈം റിക്കാർഡ്സ് ബ്യൂറോ
ഫോൺ : 0471-2322847
മൊബൈൽ : 9495178000
ഇ-മെയിൽ : jececrb.exc@kerala.gov.in
ജെ. താജുദ്ദീൻകുട്ടി
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം
ഫോൺ : 0471-2323309
മൊബൈൽ : 9447178045
ഇ-മെയിൽ : jeciaw.exc@kerala.gov.in
വി. എ. സലിം
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ബോധവൽക്കരണം (എ.പി.സി)
ഫോൺ : 0471-2322825
മൊബൈൽ : 9400077077
ഇ-മെയിൽ : jecapc.exc@kerala.gov.in
ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
(അബ്കാരി)
ഫോൺ : 0471-2322825
മൊബൈൽ : 9447178047
ഇ-മെയിൽ : decabkari.exc@kerala.gov.in
ബാബുപിള്ള
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം
ഫോൺ : 0471-2322825
മൊബൈൽ : 9447178046
ഇ-മെയിൽ : aeciaw.exc@kerala.gov.in
എസ്. മനോജ്
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ (ഭരണം)
(അണ്ടർ സെക്രട്ടറി)
ഫോൺ : 0471-2322825
മൊബൈൽ : 94478 61961
ഇ-മെയിൽ : ecoffice.exc@kerala.gov.in
എസ്. രാജീവ്
ലാ ഓഫീസർ
(ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി)
ഫോൺ :
മൊബൈൽ : 9446559556
ഇ-മെയിൽ : lawofficerehq@gmail.com
എസ്. മനോജ്
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
(ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി)
ഫോൺ : 0471-2322825
മൊബൈൽ :
ഇ-മെയിൽ : ecoffice.exc@kerala.gov.in
ജയശ്രീ
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
(എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്)
(ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി)
ഫോൺ : 0471-2322146
മൊബൈൽ :
ഇ-മെയിൽ : addlecenfo.exc@kerala.gov.in

മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ
ഫോൺ : 0471-2322146
മൊബൈൽ : 9400069789
ഇ-മെയിൽ : me.exc@kerala.gov.in
രാജേഷ് ആർ.ജി.
ഐ.റ്റി. മാനേജർ
എക്സൈസ് ഐ.റ്റി. സെൽ
ഫോൺ : 0471-2335568
മൊബൈൽ : 9446348588
ഇ-മെയിൽ : ecoffice.exc@kerala.gov.in

[contact-form-7 id=”3105″ title=”:enContact form 1:”]