ഡിവിഷണൽ ഓഫീസുകൾ

എക്സൈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം

ഫോർട്ട്
അട്ടക്കുളങ്ങര പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695023
ഫോൺ : 0471-2473149
മൊബൈല്‍ : 9447178053
ഇ-മെയിൽ : dectvpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്
കൊല്ലം

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
ഒന്നാം നില, എ ബ്ലോക്ക്
ചിന്നക്കട, കൊല്ലം - 691001
ഫോൺ : 0474-2745648
മൊബൈൽ : 9447178054
ഇ-മെയിൽ : decklm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
പത്തനംതിട്ട

ഒന്നാം നില
ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ബില്‍ഡിങ്ങ്
പത്തനംതിട്ട - 689645
ഫോണ്‍ : 0468 - 2222873
മൊബൈല്‍ : 9447178055
ഇ-മെയില്‍ : decpta.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
ആലപ്പുഴ

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക്‌ സമീപം
അയണ്‍ ബ്രിഡ്ജ് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 688011
ഫോണ്‍ : 0477 - 2252049
മൊബൈല്‍ : 9447178056
ഇ-മെയില്‍ : decalpy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
കോട്ടയം

കളക്ട്രേറ്റ് പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686002
ഫോണ്‍ : 0481 - 2562211
മൊബൈല്‍ : 9447178057
ഇ-മെയില്‍ : decktm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
ഇടുക്കി

തൊടുപുഴ കിഴക്ക് പി.ഒ.
തൊടുപുഴ - 685585
ഫോണ്‍ : 04862 - 222493
മൊബൈല്‍ : 9447178058
ഇ-മെയില്‍ : decidk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
എറണാകുളം

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി
എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2390657
മൊബൈല്‍ : 9447178059
ഇ-മെയില്‍ : decekm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
തൃശ്ശൂര്‍

രണ്ടാം നില, റൂം നം.64
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, അയ്യന്തോള്‍
തൃശ്ശൂര്‍ - 680003
ഫോണ്‍ : 0487 - 2361237
മൊബൈല്‍ : 9447178060
ഇ-മെയില്‍ : dectsr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്‌
പാലക്കാട്‌

രണ്ടാം നില, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
പാലക്കാട്‌ - 678001
ഫോണ്‍ : 0491 - 2505897
മൊബൈല്‍ : 9447178061
ഇ-മെയില്‍ : decplkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
മലപ്പുറം

ബി2 ബ്ലോക്ക്‌, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മലപ്പുറം - 676505
ഫോണ്‍ : 0483 - 2734886
മൊബൈല്‍ : 9447178062
ഇ-മെയില്‍ : decmlpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
കോഴിക്കോട്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ഡി ബ്ലോക്ക്
താഴത്തേ നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673020
ഫോണ്‍ : 0495 - 2372927
മൊബൈല്‍ : 9447178063
ഇ-മെയില്‍ : deckkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
വയനാട്

മീനങ്ങാടി പി.ഒ.
വയനാട് - 673591
ഫോണ്‍ : 04936 - 248850
മൊബൈല്‍ : 9447178064
ഇ-മെയില്‍ : decwnd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
കണ്ണൂർ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എഫ്. ബ്ലോക്ക്
കണ്ണൂർ - 670002
ഫോണ്‍ : 0497 - 2706698
മൊബൈല്‍ : 9447178065
ഇ-മെയില്‍ : decknr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്
കാസര്‍ഗോഡ്‌

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, എഫ് ബ്ലോക്ക്
വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671123
ഫോണ്‍ : 04994 - 256728
മൊബൈല്‍ : 9447178066
ഇ-മെയില്‍ : decksgd.exc@kerala.gov.in