ഞങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ആപ്തവാക്യം

എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ആപ്തവാക്യം, ‘പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയുള്ളതും രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് ആത്മാര്‍പ്പണം ചെയ്തതും’ എന്നര്‍ത്ഥമാക്കുന്ന ‘ജാഗരൂഗ്, ബലിഗ്രാഹ്’ എന്നതാണ്.