തിരുവനന്തപുരം

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എക്സൈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്

ഫോർട്ട്, അട്ടക്കുളങ്ങര പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695023
ഫോൺ : 0471-2473149
മൊബൈല്‍ : 9447178053
ഇ-മെയിൽ: dectvpm.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ്

മരപ്പാലം, പട്ടം പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695004
ഫോൺ : 0471-2312418
മൊബൈല്‍ : 9496002861
ഇ-മെയിൽ : aectvpm.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ്

മരപ്പാലം, പട്ടം പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695004
ഫോൺ : 0471-2312418
CI(x) : 9400069401
EI : 9400069402
ഇ-മെയിൽ : eeansstvpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം

കാലടി, കരമന
തിരുവനന്തപുരം - 695004
ഫോൺ : 0471-2348447
CI(x) : 9400069403
EI : 9400069404
ഇ-മെയിൽ : ecotvpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
നെടുമങ്ങാട്

കച്ചേരി ജംഗ്ഷൻ
തിരുവനന്തപുരം - 695541
ഫോൺ : 0472-2802227
CI(x) : 9400069405
EI : 9400069406
ഇ-മെയിൽ : econdd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
നെയ്യാറ്റിൻകര

തിരുവനന്തപുരം - 695121
ഫോൺ : 0471-2222380
CI(x) : 9400069409
EI : 9400069410
ഇ-മെയിൽ : econta.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
ആറ്റിങ്ങൽ

തിരുവനന്തപുരം - 695101
ഫോൺ : 0470-2622386
CI(x) : 9400069407
EI : 9400069408
ഇ-മെയിൽ : ecoatl.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
വർക്കല

നാവായിക്കുളം
തിരുവനന്തപുരം - 695603
ഫോൺ : 0470-2692212
CI(x) :
EI :
ഇ-മെയിൽ : ecovkla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കഴക്കൂട്ടം

റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപം
കഴക്കൂട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695582
ഫോൺ : 0471-2415691
EI : 9400069414
AEI : 9496499017
ഇ-മെയിൽ : erokzm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചിറയിൻകീഴ്

തിരുവനന്തപുരം - 695304
ഫോൺ : 0470-2644070
EI : 9400069423
ഇ-മെയിൽ : erockl.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം

മണ്ണന്തല
തിരുവനന്തപുരം - 695015
ഫോൺ : 0471-2533791
EI : 9400069413
AEI : 9496499013
ഇ-മെയിൽ : erotvpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
വർക്കല

റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപം
വർക്കല
തിരുവനന്തപുരം - 695141
ഫോൺ : 0470-2611098
EI : 9400069424
ഇ-മെയിൽ : erovkl.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
നെടുമങ്ങാട്

എക്സ്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
കച്ചേരി ജംഗ്ഷന്‍, നെടുമങ്ങാട്
തിരുവനന്തപുരം - 695541
ഫോൺ : 0472-2814790
EI : 9400069420
AEI : 9496499022
ഇ-മെയിൽ : erondd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കിളിമാനൂർ

തിരുവനന്തപുരം - 695601
ഫോൺ : 0470-2672227
EI : 9400069422
AEI : 9496499057
ഇ-മെയിൽ : eroklmr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കാട്ടാക്കട

തിരുവനന്തപുരം - 695572
ഫോൺ : 0471-2292443
EI : 9400069418
AEI : 9496499047
ഇ-മെയിൽ : eroktda.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
വാമനപുരം

തിരുവനന്തപുരം - 695606
ഫോൺ : 0472-2837505
EI : 9400069421
ഇ-മെയിൽ : erovmpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ആര്യനാട്

തിരുവനന്തപുരം - 695542
ഫോൺ : 0472-2851633
EI : 9400069419
AEI : 9496499030
ഇ-മെയിൽ : eroard.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
നെയ്യാറ്റിൻകര

തിരുവനന്തപുരം - 695121
ഫോൺ : 0471-2227338
EI : 9400069415
AEI : 9496499038
ഇ-മെയിൽ : eronta.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തിരുപുറം

തിരുവനന്തപുരം - 695133
ഫോൺ : 0471-2261407
EI : 9400069417
AEI : 9496499034
ഇ-മെയിൽ : erotpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
അമരവിള

തിരുവനന്തപുരം - 695122
ഫോൺ : 0471-2230279
EI : 9400069416
AEI : 9496499043
ഇ-മെയിൽ : eroamvla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
അമരവിള

തിരുവനന്തപുരം - 695122
ഫോൺ : 0471-2221776
CI(x) : 9400069411
EI : 9400069412
EI : 9496499060
EI : 9496499061
ഇ-മെയിൽ : amlaecp.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
ആറ്റുപുറം

പൂവാര്‍
തിരുവനന്തപുരം - 695506
ഫോൺ : 0471-2221776
EI : 9400069426
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
കള്ളിക്കാട്

തിരുവനന്തപുരം - 695572
ഫോൺ : 0471-2271422
EI : 9400069428
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
പെരുങ്കടവിള

തോട്ടവാരം
തിരുവനന്തപുരം - 695524
ഫോൺ :
EI : 9400069429
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
പിരായുംമൂട്

നെയ്യാറ്റിന്‍കര
തിരുവനന്തപുരം - 695521
ഫോൺ : 0471-2220322
EI : 9400069431
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
നെയ്യാര്‍ഡാം

തിരുവനന്തപുരം - 695572
ഫോൺ :
EI : 9400069434
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
അറക്കുന്നുകടവ്

നെയ്യാറ്റിന്‍കര
തിരുവനന്തപുരം - 695121
ഫോൺ :
EI : 9400069435
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
അരുവിക്കര

മാറനല്ലൂര്‍
തിരുവനന്തപുരം - 695562
ഫോൺ :
EI : 9400069436
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
പെരുമ്പഴുതൂര്‍

അരുവിപ്പുറം
തിരുവനന്തപുരം - 695126
ഫോൺ :
EI : 9400069437
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
മാവിളക്കടവ്

നെയ്യാറ്റിന്‍കര
തിരുവനന്തപുരം - 695133
ഫോൺ :
EI : 9400069438
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
പാട്ടക്കുളം

അമരവിള
നെയ്യാറ്റിന്‍കര
തിരുവനന്തപുരം - 695122
ഫോൺ :
EI : 9496499067
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
ടൈല്‍ ഫാക്ടറി

നെയ്യാറ്റിന്‍കര
തിരുവനന്തപുരം - 695121
ഫോൺ :
EI : 9496499069
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
മൂഴിത്തോട്ടം

നെയ്യാറ്റിന്‍കര
തിരുവനന്തപുരം - 695121
ഫോൺ :
EI :
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
പാലക്കടവ്

നെയ്യാറ്റിന്‍കര
തിരുവനന്തപുരം - 695121
ഫോൺ :
EI : 9496499066
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
മണ്ഡപത്തിൻ കടവ്

തിരുവനന്തപുരം - 695572
ഫോൺ :
EI : 9400069427
ഇ-മെയിൽ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
മൂന്നാറ്റുമുക്ക്

തിരുവനന്തപുരം - 695572
ഫോൺ :
EI :
ഇ-മെയിൽ :
കെ.എസ്സ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയർഹൗസ്, നെടുമങ്ങാട്

പഴകുറ്റി
നെടുമങ്ങാട് - 695561
ഫോൺ : 0471- 2813566
CI(x) :
ഇ-മെയിൽ : nddksbc.exc@kerala.gov.in
സൗത്ത് ട്രാവന്‍കൂര്‍ ഡിസ്റ്റിലറി
നെയ്യാറ്റിൻകര

മരുതൂര്‍
നെയ്യാറ്റിൻകര - 695121
ഫോൺ : 0471-2222436
EI :
ഇ-മെയിൽ : eistdnta.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്സ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയർഹൗസ്, ബാലരാമപുരം

റസ്സല്‍പുരം
ബാലരാമപുരം - 695501
ഫോൺ : 0471-2409181
CI(x) :
ഇ-മെയിൽ : blpmksbc.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്സ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയർഹൗസ്, ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ - 695101
ഫോൺ : 0470-2622628
CI(x) :
ഇ-മെയിൽ : atlksbc.exc@kerala.gov.in
ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് & കെമിക്കല്‍സ്
ട്രാവന്‍കൂര്‍ ലി. തിരുവനന്തപുരം

വഞ്ചിയൂര്‍
തിരുവനന്തപുരം - 695035
ഫോൺ : 0471-2462347
EI :
ഇ-മെയിൽ : eipct.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
തിരുവനന്തപുരം

റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപം
കഴക്കൂട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695582
ഫോൺ : 0471-2310711
EI : 9400069425
ഇ-മെയിൽ : eiibtvpm.exc@kerala.gov.in