പത്തനംതിട്ട

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

ഒന്നാം നില
ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ബില്‍ഡിങ്ങ്
പത്തനംതിട്ട - 689645
ഫോണ്‍ : 0468 - 2222873
മൊബൈല്‍ : 9447178055
ഇ-മെയില്‍ : decpta.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്

രണ്ടാം നില, പനച്ചിക്കല്‍ ബില്‍ഡിങ്ങ്
നം.13/365-370, ഓമല്ലൂര്‍ പി.ഒ.
പത്തനംതിട്ട - 689647
ഫോണ്‍ : 0468 - 2351000
മൊബൈല്‍ : 9496002863
ഇ-മെയില്‍ : aecpta.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്

രണ്ടാം നില, പനച്ചിക്കല്‍ ബില്‍ഡിങ്ങ്
നം. 13/365-370, ഓമല്ലൂര്‍ പി.ഒ.
പത്തനംതിട്ട - 689647
ഫോണ്‍ : 0468 - 2351000
CI(X) : 9400069473
EI : 9400069474
ഇ-മെയില്‍ : eeansspta.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
പത്തനംതിട്ട

ഒരുക്കുന്നില്‍ ബില്‍ഡിങ്ങ്
നം. VII/13(11), മേലേ വെട്ടിപ്പുറം
പത്തനംതിട്ട - 689645
ഫോണ്‍ : 0468 - 2222502
CI(X) : 9400069466
EI : 9400069467
ഇ-മെയില്‍ : ecopta.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
അടൂര്‍

അടൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബില്‍ഡിങ്ങ്
നം. 24/276/18, അടൂര്‍ പി.ഒ.
പത്തനംതിട്ട - 691523
ഫോണ്‍ : 04734 - 229395
CI(X) : 9400069464
EI : 9400069465
ഇ-മെയില്‍ : ecoadr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
റാന്നി

ബില്‍ഡിങ്ങ് നം. 03/191,
പുറത്തൂറ്റ് ഹൗസ്, റാന്നി പി.ഒ.
പത്തനംതിട്ട - 689672
ഫോണ്‍ : 04735 - 228560
CI(X) : 9400069468
EI : 9400069469
ഇ-മെയില്‍ : ecorny.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
മല്ലപ്പള്ളി

മുട്ടിത്തോട്ടത്തില്‍ ബില്‍ഡിങ്ങ്
നം. 438, മല്ലപ്പള്ളി പി.ഒ.
പത്തനംതിട്ട - 689594
ഫോണ്‍ : 0469 - 2682540
CI(X) : 9400069470
EI : 9400069471
ഇ-മെയില്‍ : ecomlply.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
തിരുവല്ല

കേരള സംസ്ഥാന ഹൌസിങ്ങ് ബോര്‍ഡ്
ബില്‍ഡിങ്ങ്, റവന്യൂ ടവര്‍
മൂന്നാം നില, തിരുവല്ല - 689101
ഫോണ്‍ : 0469 - 2605684
CI(X) : 9400069472
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecotvla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പത്തനംതിട്ട

ഒന്നാം നില, നം. 22/68,69,70
മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബില്‍ഡിങ്ങ്
മുനിസിപ്പല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം
പത്തനംതിട്ട - 689645
ഫോണ്‍ : 0468 - 2322235
EI : 9400069476
AEI : 9496499160
ഇ-മെയില്‍ : eropta.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
അടൂര്‍

ബില്‍ഡിങ്ങ് നം. XVI-VII/18
അടൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
പറക്കോടി പി.ഒ.
അടൂര്‍ - 691554
ഫോണ്‍ : 04734 - 216050
EI : 9400069475
AEI : 9496499176
ഇ-മെയില്‍ : eroadr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കോന്നി

പൂവള്ളില്‍ ഹൗസ്
മങ്ങാരം
വാകയാര്‍ പി.ഒ.
കോന്നി - 689698
ഫോണ്‍ : 0468 - 2244546
EI : 9400069477
AEI : 9496499164
ഇ-മെയില്‍ : erokonni.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചിറ്റാര്‍

നം. 1/394, മണിയാട്ട് ബില്‍ഡിങ്ങ്
മാടമണ്‍ പി.ഒ., വടശ്ശേരിക്കര
പത്തനംതിട്ട - 689711
ഫോണ്‍ : 04735 - 251922
EI : 9400069479
ഇ-മെയില്‍ : erochittar.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
റാന്നി

ബില്‍ഡിങ്ങ് നം. 10,011/70
പാറക്കല്‍ ഹൗസ്, റാന്നി പി.ഒ.
പത്തനംതിട്ട - 689622
ഫോണ്‍ : 04735 - 229232
EI : 9400069478
ഇ-മെയില്‍ : eroranni.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മല്ലപ്പള്ളി

ഒന്നാം നില, നം. 04/424/18
മല്ലപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബില്‍ഡിങ്ങ്
മല്ലപ്പള്ളി പി.ഒ., പത്തനംതിട്ട - 689585
ഫോണ്‍ : 0469 - 2683222
EI : 9400069480
ഇ-മെയില്‍ : eromlply.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തിരുവല്ല

തിരുവല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ബില്‍ഡിങ്ങ് നം. 16/358, കാറ്റോട്
മഞ്ചാടി പി.ഒ., തിരുവല്ല - 689105
ഫോണ്‍ : 0469 - 2747632
EI : 9400069481
ഇ-മെയില്‍ : erotvla.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, പത്തനംതിട്ട

24/146 കൊടുംതറ
പത്തനംതിട്ട - 689645
ഫോണ്‍ : 0468 - 2225772
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : ptaksbc.exc@kerala.gov.in
ട്രാവന്‍കൂര്‍ ഷുഗേര്‍സ് & കെമിക്കല്‍സ്
ലിമിറ്റഡ്, തിരുവല്ല

പുലിക്കീഴ്, വളഞ്ഞവട്ടം പി.ഒ.
തിരുവല്ല - 691804
ഫോണ്‍ : 0469 - 2610711/12
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : citsctvla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
പത്തനംതിട്ട

കുമ്പഴ പി.ഒ.
പത്തനംതിട്ട - 689645
ഫോണ്‍ : 0468 - 2350557
EI : 9400069482
ഇ-മെയില്‍ : eiibpta.exc@kerala.gov.in