ആലപ്പുഴ

ഡെപ്യുട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
അയണ്‍ ബ്രിഡ്ജ് പി.ഒ.
ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക്‌ സമീപം
ആലപ്പുഴ - 688011
ഫോണ്‍ : 0477 - 2252049
മൊബൈല്‍ : 9447178056
ഇ-മെയില്‍ : decalpy.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., ആലപ്പുഴ

എക്സൈസ് കോംപ്ലെക്സ്‌, രണ്ടാം നില
അയണ്‍ ബ്രിഡ്ജ് പി.ഒ.
ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക്‌ സമീപം
ആലപ്പുഴ - 688011
ഫോണ്‍ : 0477 - 2251639
മൊബൈല്‍ : 9496002864
ഇ-മെയില്‍ : aecalpy.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് & ആന്റി
നാര്‍കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്‌

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്, രണ്ടാം നില
അയണ്‍ ബ്രിഡ്ജ് പി.ഒ.
ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക്‌ സമീപം
ആലപ്പുഴ - 688011
ഫോണ്‍ : 0477 - 2251639
CI(X) : 9400069494
EI : 9400069495
ഇ-മെയില്‍ : eeanssalpy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ആലപ്പുഴ

എക്സൈസ് കോമ്പ്ലെക്സ്‌, രണ്ടാം നില
അയണ്‍ ബ്രിഡ്ജ് പി.ഒ.
ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക്‌ സമീപം
ആലപ്പുഴ - 688011
ഫോണ്‍ : 0477 - 2230183
CI(X) : 9400069485
EI : 9400069486
ഇ-മെയില്‍ : ecoalpy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ചേര്‍ത്തല

കളിക്കുളം വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് ജംഗ്ഷന്‍
വാരനാട് പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 688539
ഫോണ്‍ : 0478 - 2813126
CI(X) : 9400069483
EI : 9400069484
ഇ-മെയില്‍ : ecoctla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കുട്ടനാട്

രാമങ്കരി പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 689595
ഫോണ്‍ : 0477 - 2704833
CI(X) : 9400069487
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecoktnd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട് പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 690514
ഫോണ്‍ : 0479 - 2412350
CI(X) : 9400069492
EI : 9400069493
ഇ-മെയില്‍ : ecohpd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
മാവേലിക്കര

തട്ടാരമ്പലം പി.ഒ., മാവേലിക്കര
ആലപ്പുഴ - 690103
ഫോണ്‍ : 0479 - 2340265
CI(X) : 9400069490
EI : 9400069491
ഇ-മെയില്‍ : ecomvka.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ചെങ്ങന്നൂര്‍

പുത്തന്‍ക്കാവ് പി.ഒ.
ചെങ്ങന്നൂര്‍
ആലപ്പുഴ - 680123
ഫോണ്‍ : 0479 - 2452415
CI(X) : 9400069488
EI : 9400069489
ഇ-മെയില്‍ : ecocgnr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ആലപ്പുഴ

എക്സൈസ് കോംപ്ലെക്സ്
അയണ്‍ ബ്രിഡ്ജ് പി.ഒ.
ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക്‌ സമീപം
ആലപ്പുഴ - 688011
ഫോണ്‍ : 0477 - 2230182
EI : 9400069498
ഇ-മെയില്‍ : eroalpy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കുത്തിയത്തോട്‌

SNGM കോളേജ് ജംഗ്ഷന് സമീപം
വളമംഗലം തെക്ക് പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 688532
ഫോണ്‍ : 0478 - 2561966
EI : 9400069496
ഇ-മെയില്‍ : eroktyd.exc@kerala.gov.in"
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കുട്ടനാട്

തെക്കേക്കര പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 688503
ഫോണ്‍ : 0477 - 2704851
EI : 9400069499
ഇ-മെയില്‍ : eroktnd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി

ഹരിപ്പാട് പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 690514
ഫോണ്‍ : 0479 - 2480570
EI : 9400069504
AEI : 9496499235
ഇ-മെയില്‍ : eroktkply.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കായംകൂളം

കായംകുളം പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 690502
ഫോണ്‍ : 0479 - 2434858
EI : 9400069505
AEI : 9496499238
ഇ-മെയില്‍ : erokyklm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 690101
ഫോണ്‍ : 0479 - 2340270
EI : 9400069502
AEI : 9496499224
ഇ-മെയില്‍ : eromvka.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
നൂറനാട്

KIP ബില്‍ഡിംഗ്‌, ചാരമൂട് പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 690505
ഫോണ്‍ : 0479 - 2383400
EI : 9400069503
AEI : 9496499229
ഇ-മെയില്‍ : eronrnd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചെങ്ങന്നൂര്‍

പുത്തന്‍ക്കാവ് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 680123
ഫോണ്‍ : 0479 - 2451818
EI : 9400069501
AEI : 9496499212
ഇ-മെയില്‍ : erocgnr.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ

അറാട്ടുവഴി പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 688007
ഫോണ്‍ : 0477 - 2245815
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : alpyksbc.exc@kerala.gov.in
യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്
ചേര്‍ത്തല

വാരനാട് പി.ഒ., ചേര്‍ത്തല
ആലപ്പുഴ - 688543
ഫോണ്‍ : 0478 - 2822634
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : ciuslctla.exc@kerala.gov.in
യുണൈറ്റഡ് ബ്രുവേറിസ് ലിമിറ്റഡ്
ചേര്‍ത്തല

വരനാട് പി.ഒ.
ചേര്‍ത്തല
ആലപ്പുഴ - 688543
ഫോണ്‍ : 0478 - 2821636
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eiubctla.exc@kerala.gov.in
കേരള സംസ്ഥാന ഹോമോപതിക്
കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാര്‍മസി ലിമിറ്റഡ്
പാതിരപള്ളി

പാതിരാപള്ളി പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ - 688521
ഫോണ്‍ : 0477 - 2258012
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eikshcpalpy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
ആലപ്പുഴ

എക്സൈസ് കോംപ്ലെക്സ്
അയണ്‍ ബ്രിഡ്ജ് പി.ഒ.
ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക്‌ സമീപം
ആലപ്പുഴ - 688011
ഫോണ്‍ : 0477 - 2251058
EI : 9400069433
ഇ-മെയില്‍ : eiibalpy.exc@kerala.gov.in