മേഖല & മറ്റ് ഓഫീസ്

ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ദക്ഷിണ മേഖല, തിരുവനന്തപുരം

എക്സൈസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695033
ഫോണ്‍ : 0471-2322085
മൊബൈല്‍ : 9447178050
ഇ-മെയില്‍ : jecsz.exc@kerala.gov.in
ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
മദ്ധ്യമേഖല, കൊച്ചി

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി ജംഗ്ഷന്‍
എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2397839
മൊബൈല്‍ : 9447178051
ഇ-മെയില്‍ : jeccz.exc@kerala.gov.in
ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഉത്തരമേഖല, കോഴിക്കോട്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ബി ബ്ലോക്ക്
അഞ്ചാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673020
ഫോണ്‍ : 0495 - 2375264
മൊബൈല്‍ : 9447178052
ഇ-മെയില്‍ : jecnz.exc@kerala.gov.in
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍
സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാദമി &
റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍, തൃശ്ശൂര്‍

പൂത്തോള്‍
തൃശ്ശൂര്‍ - 680004
ഫോണ്‍ : 0487 - 2388090
മൊബൈല്‍ : 9400069700
ഇ-മെയില്‍ : jecsearc.exc@kerala.gov.in
ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
തിരുവനന്തപുരം

എക്സൈസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695033
ഫോണ്‍ : 0471-2337925
മൊബൈല്‍ : 9447178001
ഇ-മെയില്‍ : jeceiib.exc@kerala.gov.in
ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
എറണാകുളം

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി ജംഗ്ഷന്‍
എറണാകുളം - 620018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2396500
മൊബൈല്‍ : 9400068950
ഇ-മെയില്‍ : crimebranch.exc@kerala.gov.in, excisecrimebranchwing@gmail.com
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
കെ.എസ്സ്.ബി.സി. ആസ്ഥാനം
തിരുവനന്തപുരം

പാളയം, വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ : 0471-2315420
മൊബൈല്‍ :
ഇ-മെയില്‍ : aecksbctvpm.exc@kerala.gov.in
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
കാന്റീന്‍ സ്റ്റോഴ്സ് വകുപ്പ്
കൊച്ചി

ഗാന്ധിനഗര്‍, കടവന്ത്ര
കൊച്ചി - 682020
ഫോണ്‍ : 0484-2203339
മൊബൈല്‍ : 9447178049
ഇ-മെയില്‍ : aeccsdkochi.exc@kerala.gov.in
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ബോണ്ടഡ് വെയര്‍ ഹൗസ്
ബി.ഡബ്ല്യൂ.1.എ. പള്ളിപ്പുറം

ലിക്വര്‍ ക്യാന്റീന്‍, ഗ്രൂപ്പ് സെന്റര്‍, സി.ആര്‍.പി.എഫ്.
പള്ളിപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം - 695316
ഫോണ്‍ : 0471-
മൊബൈല്‍ :
ഇ-മെയില്‍ :
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
നിയമം, എറണാകുളം

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി ജംഗ്ഷന്‍
എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484-2391121
മൊബൈല്‍ : 9447178049
ഇ-മെയില്‍ : aeclaw.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
ദക്ഷിണ മേഖല

അഞ്ചാം നില, എക്സൈസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695033
മൊബൈല്‍ : 9400068968
ഇ-മെയില്‍ : cbsz.exc@kerala.gov.in, excrimebranch@gmail.com
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
മദ്ധ്യ മേഖല

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി ജംഗ്ഷന്‍
എറണാകുളം - 620018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2396500
മൊബൈല്‍ : 9400068960
ഇ-മെയില്‍ : crimebranch.exc@kerala.gov.in, excisecrimebranchwing@gmail.com
എക്സൈസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
ഉത്തര മേഖല

നാലാം നില, ബി ബ്ലോക്ക്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്
മൊബൈല്‍ : 9400068969
ഇ-മെയില്‍ : cbnz.exc@kerala.gov.in, ecbnzkozhikode@gmail.com
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
ദക്ഷിണ മേഖല

എക്സൈസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695033
ഫോണ്‍ : 0471-2337925
മൊബൈല്‍ : 9447179922
ഇ-മെയില്‍ : aeceiibsz.exc@kerala.gov.in
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
മദ്ധ്യ മേഖല

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി ജംഗ്ഷന്‍
എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2397840
മൊബൈല്‍ : 9400069500
ഇ-മെയില്‍ : aecibcz.exc@kerala.gov.in
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
ഉത്തര മേഖല

കോഴിക്കോട്
ഫോണ്‍ : 0495-2375060
മൊബൈല്‍ : 9400069600
ഇ-മെയില്‍ : aecibnz.exc@kerala.gov.in