സർക്കുലറുകളും ഉത്തരവുകളും

സർക്കുലറും ഉത്തരവുകളും
സര്‍ക്കുലര്‍ നം. HQ/1/2024/ Excise: Drugs Detection kits/ Precursor Chemical Detection Kits ഉപയോഗിച്ച് മരുന്നുകളുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധന: നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തീയതി 01/02/2024
ബാഡ്ജ് ഓഫ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2022-23_ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് , തീയതി : 08/09/2023
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എക്സൈസ് മെഡൽ 2022 _ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് , തീയതി : 14/08/2023
മദ്യ നയം 2023-2024 , തീയതി : 27/07/2023
സർക്കുലർ : HQ/07/2023/എക്സൈസ് : ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ മുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിവിട്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് , തീയതി : 22/06/2023
കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പ്. ഭരണവിഭാഗം - ബോർഡ് ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ / വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എന്നിവരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ലാവണം ഓഫീസുകളിൽ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു, തീയതി : 02/06/2023
സർക്കുലർ : HQ/06/2023/എക്സൈസ് :എൻ.ഡി.പി.എസ് കേസുകളിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഗോഡൗണുകൾ രൂപീകരിച്ചു - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, തീയതി : 10/05/2023
സർക്കുലർ : HQ/05/2023/എക്സൈസ് :എൻ.ഡി.പി.എസ് കേസുകളിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരോ എക്സൈസ് ഡിവിഷനിലും ഗോഡൗണുകൾ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായത് - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു, തീയതി : 05/05/2023
സർക്കുലർ : HQ/04/2023/എക്സൈസ് : അബ്കാരി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 67B വകുപ്പ് പ്രകാരം കണ്ടുക്കെട്ടൽ നടപടികൾ നടത്തുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് , തീയതി : 27/03/2023
2022 ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലെ കർമ്മശ്രേഷ്ട"പുരസ്കാരം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത്, തീയതി :18/03/2023
സർക്കുലർ : HQ/03/2023/എക്സൈസ് : ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് , തീയതി - 16/03/2023
സർക്കുലർ : HQ/02/2023/എക്സൈസ് : എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്- പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർക്ക് അബ്കാരി കേസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അന്വേഷിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള അധികാരം - സംബന്ധിച്ച്, തീയതി - 28/01/2023
സർക്കുലർ : HQ/01/2023/എക്സൈസ് - എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം ഓൺ ലൈൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. സംബന്ധിച്ച്, തീയതി - 27/01/2023
2022 ജൂലെെ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്ടംബർ മാസങ്ങളിലെ കർമ്മശ്രേഷ്ട"പുരസ്കാരം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത്, തീയതി :26/12/2022
സർക്കുലർ : HQ/22/2022/എക്സൈസ് - ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതി നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ- മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്, തീയതി - 27/10/2022
സർക്കുലർ : HQ/21/2022/എക്സൈസ് - എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് : മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിലെ പ്രതികൾക്ക് അധിക ശിക്ഷ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്, തീയതി - 18/10/2022
സർക്കുലർ : HQ/20/2022/എക്സൈസ് - എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളെ തടയുന്നതിനായി കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്, തീയതി - 18/10/2022
സർക്കുലർ : HQ/19/2022/എക്സൈസ് - ആബോൺ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിനു ശേഷം എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് 1985 സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം കേസ് എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, തീയതി - 11/10/2022
സർക്കുലർ : HQ/19/2022/എക്സൈസ് - ആബോൺ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിനു ശേഷം എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് 1985 സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം കേസ് എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, തീയതി - 11/10/2022
സർക്കുലർ : HQ/18/2022/എക്സൈസ് - അബ്കാരി നിയമം, വകുപ്പ് 66- ൽ U D കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൊണ്ടിമുതലുകൾ കണ്ടുകെട്ടി ഉത്തരവാകാവുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, തീയതി - 15/09/2022
സർക്കുലർ : HQ/17/2022/എക്സൈസ് - എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ/പരാതികൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, തീയതി - 13/09/2022
സർക്കുലർ : HQ/16/2022/എക്സൈസ് - പാറാവ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ നിർവഹണം - സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, തീയതി - 05/09/2022
സർക്കുലർ-HQ/15/2022/എക്സൈസ്- "വെണ്മ പുരസ്കാരം" സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു , തീയതി 03/08/2022
സർക്കുലർ-EXC/14/2022/എക്സൈസ് - എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് 1985ലെ 64 എ വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു , തീയതി : 27/06/2022
സര്‍ക്കുലര്‍ നം. EXC/13/2020/ Excise: "കർമ്മശ്രേഷ്ട" അവാർഡ് - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തീയതി 16/06/2022
സര്‍ക്കുലര്‍ നം. EXC/3380/2020/ Excise: - ഓഫീസ് ഷിഫ്റ്റിംങ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തീയതി 28/12/2020
സർക്കുലർ ഇലക്ഷന്‍ , ക്രിസ്തുമസ്‌ , ന്യൂ ഇയര്‍ : എന്ഫോര്‍സ്മെന്റ്റ് 2020, തിയതി 23/11/2020
ഓണം സ്പെഷ്യല്‍ എന്ഫോര്‍സ്മെന്റ്റ് ഡ്രൈവ് 2020, തിയതി 07/08/2020
ഇ-റോള്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തിയതി : 24/07/2020
സർക്കുലർ -EXC/38/2020/എക്സൈസ് - കൊവിഡ്-19 - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തിയതി 19/07/2020
കേസ് അന്വേഷണം : നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, തിയതി 03/07/2020
സർക്കുലർ-EXC/19/2020/എക്സൈസ് - കൊവിഡ്-19 - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തിയതി 22/06/2020
സർക്കുലർ-EXC/18/2020/എക്സൈസ് - കാലാവധി ദിര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ - ഇ.എന്‍.ഡി & ഐ.എം.എഫ്.എല്‍ പെര്‍മിറ്റ്‌ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തിയതി 19/06/2020
സർക്കുലർ-EXC/17/2020/എക്സൈസ് - കൊവിഡ്-19 - സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസര്‍ നിയമനം -നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തിയതി 18/06/2020
സർക്കുലർ-EXC/14/2020/സ്പെഷ്യല്‍ ഡ്യൂട്ടി EHQ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തിയതി 12/06/2020
കൊവിഡ്-19 - ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ദിര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ പരിഷ്‌കരിച്ച ഉത്തരവ് (ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം), തിയതി 17/05/2020
കൊവിഡ്-19 - കള്ളുഷാപ്പ് തുറക്കല്‍ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, തിയതി 11/05/2020
കൊവിഡ്-19 - ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ദിര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ പരിഷ്‌കരിച്ച ഉത്തരവ് (ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം), w.e.f. 04/05/2020, തിയതി 01/05/2020
കൊവിഡ്-19 - എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഡ്യൂട്ടി ക്രമീകരണം തിയതി : 16/04/2020
കൊവിഡ്-19 - ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ദിര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ പരിഷ്‌കരിച്ച ഉത്തരവ് (ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം), തിയതി : 15/04/2020
സർക്കുലർ : - 90/SS1/2020/GAD - കൊവിഡ്-19 - നിവാരണനടപടികള്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ , തിയതി 11/04/2020
Covid-19 - Issuing Liquor Pass for Providing Liquor to Persons showing Alcohol Withdrawal Symptom - Guidelines, dated 31/03/2020
Covid-19 - Emergency Treatment Facility for Alcoholic Addicts, dated 27/03/2020
Renewal of FL-3, FL-11 Licences for the Financial Order 2020-21 - Guidelines, dated 26/03/2020
Covid-19 - Unavailability of Liquor due to Closure of Abkari Shops during Lock-down Period - Instructions regarding the Precautionary Measures to be taken, dated 26/03/2020
Circular No. EXC/9/2020/EXCISE - Duty Arrangements further to the Complete/ Partial Lock-downs due to Outbreak of Covid-19 - Instructions, dated 25/03/2020
Covid-19 - National wide Lock-down for 21 Days upto 14/04/2020 - Instructions regarding the Precautionary Measures to be taken in Connection with Closure of Licensed Premises, dated 25/03/2020
Covid-19 - Lock down orders of Ministry of Home Affairs with Consolidated Guidelines, dated 24/03/2020
Covid-19 - Implementation of Lock-down for Preventing Spread of Virus Infection - Precautionary Measures to ensure Safety - Instructions, dated 24/03/2020
Covid-19 - Functioning of Toddy/ Foreign Liquor Shops - Directions, dated 24/03/2020
Covid-19 - Precautionary Measures and Activities to be Enforced - Directions, dated 21/03/2020
Circular No. EXC/8/2020/EXCISE - Disposal of Conveyance involved in NDPS Cases - Procedural Formalities - Instructions Modified, dated 18/03/2020
Covid-19 - Precautionary Measures - Instructions to Foreign Liquor Licence Premises, dated 18/03/2020
Covid-19 - Precautionary Measures - Instructions to Toddy Shops, dated 18/03/2020
Circular No. EXC/7/2020/EXCISE - Toddy Shop Sale - Precautionary measures on view of Covid-19 - Guidelines, dated 16/03/2020
Circular No. EXC/6/2020/EXCISE - Release of Vehicles involved in Abkari Cases - Instructons, dated 13/03/2020
Tree Marking Colours for the year 2020-21 - No.EXC-6364/2019/XA1 dated 03/03/2020, Gazette Notification dated 10/03/2020
PRISM - Changing PSA/RRA on transfer, promotion or retirement - Directions, dated 22/01/2020
Circular No. EXC/3/2020/EXCISE - Promotion of Civil Excise Officers to the cadre of Preventive Officers on completion of age 50 years - Guidelines, dated 21/01/2020
Circular No. EXC/2/2020/EXCISE - Personal intervention of Excise Officers in Social Media - Guidelines, dated 21/01/2020
Circular No. EXC/1/2020/EXCISE - Disposal of conveyance involved in NDPS Cases - Procedural Formalities, dated 08/01/2020
Circular No. EXC/17/2019/EXCISE - Vacancies due to Promotion, Transfer or Leave - Assigning additional charge temporary to another Officer - Directions, dated 28/12/2019
Circular No. EXC/16/2019/EXCISE - Lapses in Abkari Cases by nonobservance of procedures stipulated in the Abkari Act - Instructions, dated 28/12/2019
Circular No. EXC/15/2019/EXCISE - Obtaining sanction for foreseen expenditures - Directions, dated 19/12/2019
Circular No. EXC/14/2019/EXCISE - Implementation of PRISM in Excise Department - Guidelines, dated 17/12/2019
Circular No. EXC/13/2019/EXCISE - Inspection of Toddy Transported from Palakkad to other parts of the State under Inter Division Toddy Transport Permit - Instructions, dated 13/12/2019
Circular No. EXC/9/2019/EXCISE - Issuance of SP VI, SP VII Licenses - Instructions, dated 03/12/2019
Circular No. EXCENF/595/2019/XJ3 - Christmas-New Year Special Enforcement Drive, dated 02/12/2019
Circular No. EXC/8(A)/2019/EXCISE - Functioning of Toddy Shops as per Rule 9(12) of Abkari Shops Disposal Rules, 2002 - Guidelines, dated 14/11/2019
Circular No. 7/2019 - Maintenance of Vehicles in Excise Department - Revised Guidelines, dated 13/11/2019
Circular No. 6/2019 - Correction in Circular No.5/2019 - Duties and Responsibilities of Crime Branch, dated 28/10/2019
Circular No. 5/2019 - Duties and Responsibilities of Crime Branch, dated 25/10/2019
Circular No. 4/2019 - Handling accused under custody - Correction in Circular No. 2/2019, dated 24/10/2019
Circular No. 2/2019 - Handling accused under custody - Guidelines, dated 11/10/2019
Letter No. EXCENF/496/2019-XJ3 - Chief Minister's Excise Medal 2019 - Proposals called for, dated 01/10/2019
Circular No. 3/2019 - Registration of COTPA Cases - Disposal of Thondy Articles - Instructions, dated 28/09/2019
Circular No. EXC/3124/2019-XD3 - Exemption in the Instructions and Guidelines regarding Transfer and Posting, dated 28/09/2019
Circular No. Cdn.1/190/2019/GAD - Bye Election to 5 Legislative Assembly Constituencies - Application of Model Code of Conduct, dated 26/09/2019
Order No. EXC/4201/2019-XD3 - Fixing the lean and stipend in the cadre of Excise Inspector (Trainee), Civil Excise Officer (Trainee), Women Civil Excise Officer (Trainee), dated 06/09/2019
Circular No. 1/2019 - Monitoring and Supervision of the work of Excise Check Posts, dated 02/09/2019
Circular No. EXC/3124/2019-XD3 - Transfer and Posting Office Excise Personnel - Guidelines, dated 31/08/2019
Excise Art and Sports Meet for Excise Staff and Family Members - Reconstitution of Central Committee for the year 2019-20, dated 29/07/2019
Adhoc DPC (L) Meeting 2019 - Confidential Reports of Senior Most Assistant Excise Inspectors - Called for, dated 29/06/2019
Consolidation of Daily Enforcement Details - Guidelines - Circular No. EXCENF/45/XJ9/2019, dated 26/06/2019
Entrusting the Coordination of Vimukthi Mission to Circle Inspectors of Excise, Special Squad of all Divisions - Order No. EXC/1629/2019/Vimukthi1, dated 16/04/2019
Directions regarding the Conduct of Enforcement Review Conferences - Letter No.CA/EC-29/2019, dated 26/03/2019
Circular No.XJ3/112686/2019 - Excise Enforcement during Lok Sabha Election 2019 - Directions, dated : 14/03/2019
Tree Marking Colours for the year 2019-20 - No.EXC-5727/2018/XA1, dated 13/02/2019, Gazette Notification, dated 19/02/2019
Order No.EXC/2261/2017-XG1A(2) - Wireless Code Names, dated 25/02/2019
Circular No. Rules-1/235/2018/P&ARD - Department Test Exemption as per KS&SSR Part II Rule 13B - Clarification, dated 25/07/2018
Order No.XD3-3117/2016 - Increase in CEO Training Bond, dated 29/06/2017
Circular No.EXC/4011/2017/XE5 - Excise Officials do not carry any charge in Community Trusts, dated 02/08/2017
Circular No.9/2015/Fin - KSR - Commutation of leave into another kind of leave - Clarification, dated 16/01/2015