ഇടുക്കി

ഡെപ്യുട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
തൊടുപുഴ കിഴക്ക് പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685585
ഫോണ്‍ : 04862 - 222493
മൊബൈല്‍ : 9447178058
ഇ-മെയില്‍ : decidk.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., ഇടുക്കി

ആംഡ് റിസേര്‍വ് ക്യാബിന് സമീപം
കുയിലിമല, പൈനാവ് പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685603
ഫോണ്‍ : 04862 - 232469
മൊബൈല്‍ : 9496002866
ഇ-മെയില്‍ : aecidk.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്‌

ആംഡ് റിസേര്‍വ് ക്യാബിന് സമീപം
കുയിലിമല, പൈനാവ് പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685603
ഫോണ്‍ : 04862 - 232469
CI(X) : 9400069532
EI : 9400069533
ഇ-മെയില്‍ : eeanssidk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
മൂന്നാര്‍

മൂന്നാം മൈല്‍
പള്ളിവാസല്‍ പി.ഒ.
മൂന്നാര്‍ - 685568
ഫോണ്‍ : 04864 - 278356
CI(X) : 9400069524
EI : 9400069525
ഇ-മെയില്‍ : ecomnr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
പീരുമേട്

പീരുമേട് പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685531
ഫോണ്‍ : 04869 - 232018
CI(X) : 9400069526
EI : 9400069527
ഇ-മെയില്‍ : ecopermd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ഉടുംമ്പഞ്ചോല

നെടുംകണ്ടം പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 6855553
ഫോണ്‍ : 04868 - 233247
CI(X) : 9400069528
EI : 9400069529
ഇ-മെയില്‍ : ecoudmla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
തൊടുപുഴ

തൊടുപുഴ കിഴക്ക് പി.ഒ.
തൊടുപുഴ - 685585
ഫോണ്‍ : 04862 - 223147
CI(X) : 9400069530
EI : 9400069531
ഇ-മെയില്‍ : ecotdpa.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ഇടുക്കി

തങ്കമണി പി.ഒ.
തങ്കമണി - 685515
ഫോണ്‍ : 04868 - 275567
CI(X) :
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecoidk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ദേവികുളം

മൂന്നാര്‍ പി.ഒ., ഇടുക്കി - 685612
ഫോണ്‍ : 04865 - 230806
EI :
AEI : 9496499353
ഇ-മെയില്‍ : erodvklm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മറയൂര്‍

മറയൂര്‍ പി.ഒ., ഇടുക്കി - -685620
ഫോണ്‍ : 04865 - 252526
EI : 9400069537
AEI :
ഇ-മെയില്‍ : eromryr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
അടിമാലി

അടിമാലി പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685561
ഫോണ്‍ : 04864 - 225118
EI : 9400069538
ഇ-മെയില്‍ : eroadmly.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഉടുംമ്പഞ്ചോല

നെടുംകണ്ടം പി.ഒ., ഇടുക്കി - 685553
ഫോണ്‍ : 04868 - 234280
EI : 9400069539
AEI : 9496499339
ഇ-മെയില്‍ : eroudmla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കട്ടപ്പന

പള്ളിക്കവല, കട്ടപ്പന - 685515
ഫോണ്‍ : 04868 - 274465
EI : 9400069540
AEI : 9496499343
ഇ-മെയില്‍ : eroktpna.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
വണ്ടിപെരിയാര്‍

വണ്ടിപെരിയാര്‍ പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685533
ഫോണ്‍ : 04869 - 253173
EI : 9400069541
ഇ-മെയില്‍ : erovdpr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തങ്കമണി

തങ്കമണി പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685515
ഫോണ്‍ : 04868 - 275968
EI : 9400069542
AEI :
ഇ-മെയില്‍ : erotnkmy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മൂലമറ്റം

ഇളംദേശം പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685588
ഫോണ്‍ : 04862 - 233114
EI : 9400069543
AEI : 9496499326
ഇ-മെയില്‍ : eroidk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തൊടുപുഴ

തൊടുപുഴ കിഴക്ക് പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685585
ഫോണ്‍ : 04862 - 228544
EI : 9400069544
AEI : 9496499321
ഇ-മെയില്‍ : erotdpa.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പീരുമേട്

പീരുമേട് പി.ഒ., ഇടുക്കി - 685531
ഫോണ്‍ : 04869 - 233028
EI : 9400069545
AEI : 9996499331
ഇ-മെയില്‍ : eropermd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
കുമിളി

കുമിളി പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685509
ഫോണ്‍ : 04869 - 223458
EI : 9400069546
ഇ-മെയില്‍ : ecpkmly.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
ബോഡിമെട്ട്

പൂപറ പി.ഒ., ബോഡിമെട്ട്
ഇടുക്കി - 685618
ഫോണ്‍ : 04868 - 220350
EI : 949649930
ഇ-മെയില്‍ : ecpbmettu.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
ചിന്നാര്‍

മറയൂര്‍ പി.ഒ., ചിന്നാര്‍
ഇടുക്കി - 685620
ഫോണ്‍ :
EI : 9400069549
ഇ-മെയില്‍ : ecpchinnar.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
കമ്പംമെട്ട്

കമ്പംമെട്ട് പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685551
ഫോണ്‍ : 04868 - 220350
EI : 9400069548
ഇ-മെയില്‍ : ecpcmettu.exc@kerala.gov.in
നാര്‍ക്കോട്ടിക് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ്
അടിമാലി

അടിമാലി പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685561
ഫോണ്‍ : 04864 - 225782
CI(X) : 9400069534
EI : 9400069535
ഇ-മെയില്‍ : nesadmly.exc@kerala.gov.in
ജനമൈത്രി എക്സൈസ് സ്ക്വാഡ്‌
ദേവികുളം

അടിമാലി പി.ഒ.
ഇടുക്കി - 685561
ഫോണ്‍ : 04864 - 223377
CI(X) :
EI :
ഇ-മെയില്‍ : jesdvklm.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, തൊടുപുഴ

തൊടുപുഴ പടിഞ്ഞാറ് പി.ഒ.
ഒളമറ്റം, ഇടുക്കി - 685584
ഫോണ്‍ : 04862 - 223062
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : idkksbc.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
ഇടുക്കി

ആംഡ് റിസേര്‍വ് ക്യാബിന് സമീപം, കുയിലിമല
പൈനാവ് പി.ഒ., ഇടുക്കി - 685603
ഫോണ്‍ : 04862 - 232469
EI : 9400069547
ഇ-മെയില്‍ : eiibidk.exc@kerala.gov.in