പാലക്കാട്

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

എക്സൈസ് ടവർ, ദുർഗ്ഗ നഗർ,
കേണാത്തുപറമ്പ്,
കുന്നത്തൂർമേട്, പാലക്കാട്‌ - 678001
ഫോണ്‍ : 0491 - 2505897
മൊബൈല്‍ : 9447178061
ഇ-മെയില്‍ : decplkd.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., പാലക്കാട്‌

എക്സൈസ് ടവർ, ദുർഗ്ഗ നഗർ,
കേണാത്തുപറമ്പ്,
കുന്നത്തൂർമേട്, പാലക്കാട്‌ - 678001
ഫോണ്‍ : 0491 - 2526277
മൊബൈല്‍ : 9496002869
ഇ-മെയില്‍ : aecplkd.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്

എക്സൈസ് ടവർ, ദുർഗ്ഗ നഗർ,
കേണാത്തുപറമ്പ്,
കുന്നത്തൂർമേട്, പാലക്കാട്‌ - 678001
ഫോണ്‍ : 0491 - 2526277
CI(X) : 9400069608
EI : 9400069609
ഇ-മെയില്‍ : eeansspkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
പാലക്കാട്‌

എക്സൈസ് ടവർ, ദുർഗ്ഗ നഗർ,
കേണാത്തുപറമ്പ്,
കുന്നത്തൂർമേട്, പാലക്കാട്‌ - 678001
ഫോണ്‍ : 0491 - 2539260
CI(X) : 9400069430
EI : 9400069432
ഇ-മെയില്‍ : ecopkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ചിറ്റൂര്‍

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
ചിറ്റൂര്‍ - 678101
ഫോണ്‍ : 04923 - 222272
CI(X) : 9400069610
EI : 9400069611
ഇ-മെയില്‍ : ecoctr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ഒറ്റപ്പാലം

എൻ.സി.സി. ഓഫീസിന് സമീപം
തോട്ടക്കര പി.ഒ., ഒറ്റപ്പാലം - 679102
ഫോണ്‍ : 0466 - 2244488
CI(X) : 9400069616
EI : 9400069617
ഇ-മെയില്‍ : ecootp.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
മണ്ണാര്‍ക്കാട്

വി.കെ. ലോഡ്ജ്, കോടതിപ്പടി
മണ്ണാര്‍ക്കാട്, പാലക്കാട്‌ - 678582
ഫോണ്‍ : 04924 - 225644
CI(X) : 9400069614
EI : 9400069615
ഇ-മെയില്‍ : ecomkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ആലത്തൂര്‍

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്‌
സ്വാതി ജംങ്ഷന്‍, ആലത്തൂര്‍ - 678541
ഫോണ്‍ : 04922 - 222474
CI(X) : 9400069612
EI : 9400069613
ഇ-മെയില്‍ : ecoalr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
നെന്മാറ

നെമ്മാറ
പാലക്കാട് - 678508
ഫോണ്‍ : 04923 - 241700
EI : 9400069620
ഇ-മെയില്‍ : eronmra.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തൃത്താല

ഞങ്ങാട്ടിരി പി.ഒ., പട്ടാമ്പി - 679303
ഫോണ്‍ : 0466 - 2313677
EI : 9400069630
AEI : 9496499582
ഇ-മെയില്‍ : erotla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ആലത്തൂര്‍

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
അഞ്ചാം നില, ആലത്തൂര്‍ - 678541
ഫോണ്‍ : 04922 - 226020
EI : 9400069622
ഇ-മെയില്‍ : eroalr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കൊല്ലങ്കോട്

ബില്‍ഡിംഗ്‌ നം. XVll/380
അരുവന്നൂര്‍പറമ്പ്
കൊല്ലങ്കോട് പി.ഒ., പാലക്കാട്‌ - 678506
ഫോണ്‍ : 04923 - 263886
EI : 9400069621
AEI : 9496499566
ഇ-മെയില്‍ : eroklgd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചേർപ്പുളാശ്ശേരി

ചേർപ്പുളാശ്ശേരി
പാലക്കാട് - 679502
ഫോണ്‍ : 0466 - 2380844
EI : 9400069629
AEI : 9496499578
ഇ-മെയില്‍ : erocply.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പാലക്കാട്‌

എക്സൈസ് ടവർ, ദുർഗ്ഗ നഗർ,
കേണാത്തുപറമ്പ്,
കുന്നത്തൂർമേട്, പാലക്കാട്‌ - 678001
ഫോണ്‍ : 0491 - 2570341
EI : 9400069618
AEI : 9496499535
ഇ-മെയില്‍ : eropkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പട്ടാമ്പി

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
പട്ടാമ്പി - 679303
ഫോണ്‍ : 0466 - 2214050
EI : 9400069628
ഇ-മെയില്‍ : eroptb.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചിറ്റൂര്‍

കച്ചേരിമേട്‌
ചിറ്റൂര്‍ - 678101
ഫോണ്‍ : 04923 - 221849
EI : 9400069619
AEI : 9496499542
ഇ-മെയില്‍ : eroctr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പറളി

പറളി ചെക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌
പി.കെ.വി. ടവര്‍, പറളി - 678612
ഫോണ്‍ : 0491 - 2858700
EI : 9400069627
AEI : 9496499539
ഇ-മെയില്‍ : eroprli.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മണ്ണാര്‍ക്കാട്

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മണ്ണാര്‍ക്കാട് - 678582
ഫോണ്‍ : 04924 - 226768
EI : 9400069624
ഇ-മെയില്‍ : eromkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
അഗളി

ഗൂളിക്കടവ്, അഗളി - 678581
ഫോണ്‍ : 04924 - 254163
EI : 9400069625
AEI : 9496499551
ഇ-മെയില്‍ : eroagali.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കുഴല്‍മന്നം

കുഴല്‍മന്നം, പാലക്കാട് - 678702
ഫോണ്‍ : 04922 - 226020
EI : 9400069623
AEI : 9496499561
ഇ-മെയില്‍ : erokzlm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഒറ്റപ്പാലം

മനിശ്ശേരി പി.ഒ.
ഒറ്റപ്പാലം - 679104
ഫോണ്‍ : 0466 - 2248799
EI : 9400069626
AEI : 9496499574
ഇ-മെയില്‍ : eroopt.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
വാളയാര്‍

പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്‌
വാളയാര്‍ പി.ഒ., പാലക്കാട്‌ - 678624
ഫോണ്‍ : 0491 - 2862191
CI(X) : 9400069631
EI : 9400069632
ഇ-മെയില്‍ : wlrecp.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
വേലന്താവളം

4/691, വടകരപ്പത്തി
ചുണ്ണാമ്പുകല്‍ത്തോട്
വേലന്താവളം പി.ഒ. - 678557
ഫോണ്‍ : 04923 - 235820
EI : 9400069637
ഇ-മെയില്‍ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
ഗോവിന്ദപുരം

ഗോവിന്ദപുരം പി.ഒ.
പാലക്കാട്‌ - 678507
ഫോണ്‍ : 04923 - 275950
EI : 9400069634
ഇ-മെയില്‍ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
ചെമ്മനംപതി

8/254, ഗോവിന്ദാപുരം പി.ഒ.
ആനക്കട്ടിമേട്, പാലക്കാട്‌ - 678507
ഫോണ്‍ : 04923 - 277441
EI : 9400069630
ഇ-മെയില്‍ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
അനകട്ടി

മറ്റത്തുകാട് പി.ഒ.
ഷോളയൂര്‍, മണ്ണാര്‍ക്കാട് - 678581
ഫോണ്‍ : 04924 - 254651
EI : 9496499601
ഇ-മെയില്‍ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
നടുപ്പുണി

കൈകാട്ടി, നടുപ്പുണി പി.ഒ.
പാലക്കാട്‌ - 678555
ഫോണ്‍ : 04923 - 236110
EI : 9400069638
ഇ-മെയില്‍ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
ഗോവിന്ദപുരം

7/442, വന്നമട പി.ഒ.
പാലക്കാട്‌ - 678555
ഫോണ്‍ : 04923 - 236840
EI : 9400069635
ഇ-മെയില്‍ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
കുപ്പണ്ടകൌണ്ടന്നൂര്‍

7/23, ഒഴലപ്പതി പി.ഒ.
പാലക്കാട്‌ - 678556
ഫോണ്‍ : 04923 - 204024
EI : 9496499614
ഇ-മെയില്‍ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
മീനാക്ഷിപുരം

10/395, മൂലക്കട
മീനാക്ഷിപുരം പി.ഒ
പാലക്കാട്‌ - 678533
ഫോണ്‍ : 04923 - 234275
EI : 9400069636
ഇ-മെയില്‍ :
ജനമൈത്രി എക്സൈസ് സ്ക്വാഡ്‌
അട്ടപ്പാടി

കോട്ടത്തറ പി.ഒ., അട്ടപ്പാടി
പാലക്കാട്‌ - 678581
ഫോണ്‍ : 04924 - 254079
CI(X) : 9496499588
EI : 9496499589
ഇ-മെയില്‍ : jmesattapadi.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്
പാലക്കാട്‌

ഇംഗ്ലീഷ് ചര്‍ച്ച് റോഡ്‌
പാലക്കാട്‌ - 678001
ഫോണ്‍ : 0491 - 2538094
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : pkdksbc.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, മേനോന്‍പാറ

മേനോന്‍പാറ പി.ഒ.
പാലക്കാട്‌ - 678556
ഫോണ്‍ : 0491 - 2538094
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ :
കേരള ആൽക്കഹോളിക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ്
ലിമിറ്റഡ്, മീനാക്ഷിപുരം

ഗോപാലപുരം റോഡ്‌, മൂലത്തറ വില്ലേജ്
മീനാക്ഷിപുരം, പാലക്കാട്‌ - 678533
ഫോണ്‍ : 04923 - 234257
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eikaplpkd.exc@kerala.gov.in
അമൃത് ഡിസ്റ്റിലറി ലിമിറ്റഡ്
ചുള്ളിമട

ചുള്ളിമട, പാമ്പംപ്പാലം പി.ഒ.
പാലക്കാട്‌ - 678621
ഫോണ്‍ : 04912 - 567593
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eiadlpkd.exc@kerala.gov.in
യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്
കഞ്ചിക്കോട്

കഞ്ചിക്കോട്
പാലക്കാട്‌ - 678621
ഫോണ്‍ : 04912 - 567180
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eiuslpkd.exc@kerala.gov.in
എംപീ ഡിസ്റ്റിലറി ലിമിറ്റഡ്
കഞ്ചിക്കോട്

ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയ
കഞ്ചിക്കോട്, പാലക്കാട്‌ - 678621
ഫോണ്‍ : 04912 - 568492
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eimpdpkd.exc@kerala.gov.in
ഇംപീരിയല്‍ സ്പിരിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്
ഗോവിന്ദാപുരം

ഗോവിന്ദാപുരം
പാലക്കാട്‌ - 678507
ഫോണ്‍ : 04923 - 275050
EI :
ഇ-മെയില്‍ : impdispkd.exc@kerala.gov.in
യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ് ലിമിറ്റഡ്
കഞ്ചിക്കോട്

കഞ്ചിക്കോട്
പാലക്കാട്‌ - 678623
ഫോണ്‍ : 0491 - 2566161
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : eiublpkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
പാലക്കാട്‌

എക്സൈസ് ടവർ, ദുർഗ്ഗ നഗർ,
കേണാത്തുപറമ്പ്,
കുന്നത്തൂർമേട്, പാലക്കാട്‌ - 678001
ഫോണ്‍ : 0491 - 2534070
EI : 9400069633
ഇ-മെയില്‍ : eiibplkd.exc@kerala.gov.in