പ്ലാന്‍ ഫണ്ട്

2019-20 വര്‍ഷത്തെ പ്ലാന്‍ പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്അനുവദിച്ച ഫണ്ട്ചിലവ്ശതമാനംപദ്ധതിയുടെ പേര്
2039-00-800-9675,00,00074,97,26699.9 %Improving Facilities to State Excise Academy and Research Centre (SEARC)
2039-00-001-946,22,40,0004,06,38,52365.3 %Modernisation of Excise Department
2039-00-800-955,00,000 5,00,000 100 % Awarness and anti drug activities
2039-00-001-88 5,00,00,000 4,18,70,22583.7 % Vimukthi
4059-01-051-59 5,02,60,000NilNilModernisation of Excise Department (Public Works Head for Construction Activities)

(21/10/2019 പ്രകാരം)