കൊല്ലം

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എക്സൈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
ഒന്നാം നില, എ ബ്ലോക്ക്
ചിന്നക്കട, കൊല്ലം - 691001
ഫോൺ : 0474-2745648
മൊബൈൽ : 9447178054
ഇ-മെയിൽ : decklm.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് & ആന്റി
നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ്

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
രണ്ടാം നില, എ ബ്ലോക്ക്
ചിന്നക്കട, കൊല്ലം - 691001
ഫോൺ : 0474-2767822
മൊബൈൽ : 9496002862
ഇ-മെയിൽ : aecklm.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് & ആന്റി
നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ്

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
രണ്ടാം നില, എ ബ്ലോക്ക്
ചിന്നക്കട, കൊല്ലം - 691001
ഫോൺ : 0474-2767822
CI(x) : 9400069439
EI : 9400069440
ഇ-മെയിൽ : eeanssklm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
കൊല്ലം

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
താഴത്തെ നില, എ ബ്ലോക്ക്
ചിന്നക്കട, കൊല്ലം - 691001
ഫോൺ : 0474-2768671
CI(x) : 9400069441
EI : 9400069442
ഇ-മെയിൽ : ecoklm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
കരുനാഗപള്ളി

മൊഴിയിൽ ഹൗസ്, പാട സൗത്ത്
കരുനാഗപള്ളി - 690518
ഫോൺ : 0476-2631771
CI(x) : 9400069443
EI : 9400069445
ഇ-മെയിൽ : ecokngply.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
കൊട്ടാരക്കര

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം
കൊട്ടാരക്കര - 691506
ഫോൺ : 0474-2452639
CI(x) : 9400069446
EI : 9400069447
ഇ-മെയിൽ : ecoktra.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
പുനലൂർ

വെളുത്തേരിൽ ഹൗസ്
തൊളിക്കോട്, പുനലൂർ - 691333
ഫോൺ : 0475-2222318
CI(x) : 9400069450
EI : 9400069451
ഇ-മെയിൽ : ecopnlr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
കുന്നത്തൂർ

KWA ഫിൽട്ടർ ഹൗസിന് സമീപം
മണക്കര, ശാസ്താംകോട്ട - 690521
ഫോൺ : 0476-2835303
CI(x) : 9400069448
EI : 9400069449
ഇ-മെയിൽ : ecokntr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ്
പത്തനാപുരം

കല്ലുംകടവ് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം
പത്തനാപുരം - 689695
ഫോൺ : 0475 - 2354699
CI(x) :
EI :
ഇ-മെയിൽ : ecoptpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കൊല്ലം

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്,
താഴത്തെ നില, എ ബ്ലോക്ക്
ചിന്നക്കട, കൊല്ലം - 691001
ഫോൺ : 0474-2760728
EI : 9400069454
AEI : 9496499101
ഇ-മെയിൽ : eroklm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കരുനാഗപള്ളി

സിവിൽ സ്റ്റേഷന് പടിഞ്ഞാറ് വശം
കരുനാഗപള്ളി - 690518
ഫോൺ : 0476 - 2630831
EI : 9400069456
ഇ-മെയിൽ : erokngply.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കൊട്ടാരക്കര

തോട്ടമുക്ക്, ഇ.ടി.സി റോഡ്
തൃക്കണ്ണാമംഗലം
കൊട്ടാരക്കര - 691506
ഫോൺ : 0474- 2450265
EI : 9400069458
AEI : 9496499110
ഇ-മെയിൽ : eroktkra.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചാത്തന്നൂർ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
ചാത്തന്നൂർ - 691572
ഫോൺ : 0474- 2596667
EI : 9400069455
ഇ-മെയിൽ : eroctnr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പത്തനാപുരം

VP XIX/685-690, കുന്നിക്കോട്
പത്തനാപുരം - 691508
ഫോൺ : 0475 - 2321560
EI : 9400069461
AEI : 9496499130
ഇ-മെയിൽ : eroptnpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ശാസ്താംകോട്ട

പൂവനലഴികത്ത് ഹൗസ്
മണക്കര, ശാസ്താംകോട്ട - 690521
ഫോൺ : 0476 - 2833470
EI : 9400069457
ഇ-മെയിൽ : erosasta.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചടയമംഗലം

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം
ചടയമംഗലം - 691534
ഫോൺ : 0474 - 2475191
EI : 9400069459
ഇ-മെയിൽ : erochmglm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
അഞ്ചൽ

പനയഞ്ചേരി, അഞ്ചൽ - 691306
ഫോൺ : 0475- 2274445
EI : 9400069462
AEI : 9496499125
ഇ-മെയിൽ : eroacl.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഏഴുകോൺ

പോച്ചക്കോണം
ഏഴുകോൺ - 691505
ഫോൺ : 0474 - 2482333
EI : 9400069460
ഇ-മെയിൽ : eroekn.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
അര്യൻകാവ്

അര്യൻകാവ് - 691316
ഫോൺ : 0475 - 2211688
CI(x) : 9400069452
EI : 9400069453
EI : 9496499134
EI : 9496499135
ഇ-മെയിൽ : akvecp.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
അച്ചൻകോവിൽ

അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം
അച്ചൻകോവിൽ - 689696
ഫോൺ :
EI : 9496499140
ഇ-മെയിൽ :
കെ.എസ്സ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയർഹൗസ്, കൊല്ലം

കാരിക്കോട്
കൊല്ലം - 691005
ഫോൺ : 0474 - 2710029
CI(x) :
ഇ-മെയിൽ : klmksbc.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്സ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയർഹൗസ്, കൊട്ടാരക്കര

പുലമൺ
കൊട്ടാരക്കര - 6915332
ഫോൺ : 0474 - 2453741
CI(x) :
ഇ-മെയിൽ : ktraksbc.exc@kerala.gov.in
മുരുഗൻ ഫാർമ
പുനലൂർ

ഭരണിക്കാവ്
പുനലൂർ - 691305
ഫോൺ : 0475 - 2223034
EI :
ഇ-മെയിൽ : eimpp.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
കൊല്ലം

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്
രണ്ടാം നില, എ ബ്ലോക്ക്
ചിന്നക്കട, കൊല്ലം - 691001
ഫോൺ : 0474 - 2742277
EI : 9400069463
ഇ-മെയിൽ : eiibklm.exc@kerala.gov.in