തൃശ്ശൂർ

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

റൂം നം.64, രണ്ടാം നില
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
അയ്യന്തോള്‍, തൃശ്ശൂര്‍ - 680003
ഫോണ്‍ : 0487 - 2361237
മൊബൈല്‍ : 9447178060
ഇ-മെയില്‍ : dectsr.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., തൃശ്ശൂര്‍

റൂം നം.166, രണ്ടാം നില
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
അയ്യന്തോള്‍, തൃശ്ശൂര്‍ - 680003
ഫോണ്‍ : 0487 - 2362002
മൊബൈല്‍ : 9496002868
ഇ-മെയില്‍ : aectsr.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്

അയ്യന്തോള്‍, റൂം നം.166, രണ്ടാം നില
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, തൃശ്ശൂര്‍ - 680003
ഫോണ്‍ : 0487 - 2362002
CI(X) : 9400069582
EI : 9400069581
ഇ-മെയില്‍ : essquadtsr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
തൃശ്ശൂര്‍

ചെമ്പൂക്കാവ്
തൃശ്ശൂര്‍ - 680005
ഫോണ്‍ : 0487 - 2327020
CI(X) : 9400069583
EI : 9400069584
ഇ-മെയില്‍ : ecotsr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട - 680125
ഫോണ്‍ : 0480 - 2832800
CI(X) : 9400069589
EI : 9400069590
ഇ-മെയില്‍ : ecoijk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍

എസ്.എന്‍.ജി. ബില്‍ഡിങ്ങ്
ശ്രിങ്ങാപുരം, കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ - 680664
ഫോണ്‍ : 0480 - 2809390
CI(X) : 9400069591
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecokdlr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
വാടാനപ്പള്ളി

പൂക്കുളങ്ങര
എങ്ങാണ്ടിയൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ - 680615
ഫോണ്‍ : 0487 - 2290005
CI(X) : 9400069587
EI : 9400069588
ഇ-മെയില്‍ : ecovtply.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
വടക്കാഞ്ചേരി

ചാലിപ്പാടം
വടക്കാഞ്ചേരി - 680623
ഫോണ്‍ : 0488 - 4232407
CI(X) : 9400069585
EI : 9400069586
ഇ-മെയില്‍ : ecowky.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തൃശ്ശൂര്‍

പൂത്തോള്‍
തൃശ്ശൂര്‍ - 680001
ഫോണ്‍ : 0487 - 2389455
EI : 9400069603
AEI : 9496499465
ഇ-മെയില്‍ : erotsr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
അന്തിക്കാട്

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
രണ്ടാം നില, അന്തിക്കാട്
തൃശ്ശൂര്‍ - 680641
ഫോണ്‍ : 0487 - 2631900
EI : 9400069592
ഇ-മെയില്‍ : eroakd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കോലാഴി

കോലാഴി പി.ഒ.
തൃശ്ശൂര്‍ - 680010
ഫോണ്‍ : 0487 - 2204884
EI : 9400069598
AEI : 9496499475
ഇ-മെയില്‍ : erokzy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചേര്‍പ്പ്

ചേര്‍പ്പ് പി.ഒ.
തൃശ്ശൂര്‍ -
ഫോണ്‍ : 0487 - 2348806
EI : 9400069593
ഇ-മെയില്‍ : erocherpu.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നോര്‍ത്ത് പി.ഒ.
തൃശ്ശൂര്‍ - 680125
ഫോണ്‍ : 0480 - 2809390
EI : 9400069596
AEI : 9496499478
ഇ-മെയില്‍ : eroijk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി പി.ഒ.
തൃശ്ശൂര്‍ - 680307
ഫോണ്‍ : 0480 - 2705522
EI : 9400069594
AEI : 9496499483
ഇ-മെയില്‍ : erockdy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മാള

വടമ പി.ഒ., തൃശ്ശൂര്‍ - 680736
ഫോണ്‍ : 0480 - 2895770
EI : 9400069601
ഇ-മെയില്‍ : eromla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ പി.ഒ., തൃശ്ശൂര്‍ - 680664
ഫോണ്‍ : 0480 - 2804630
EI : 9400069597
ഇ-മെയില്‍ : erokdlr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
വാടാനപ്പള്ളി

തൃത്താല്ലൂര്‍ പി.ഒ., തൃശ്ശൂര്‍ - 680619
ഫോണ്‍ : 0487 - 2402990
EI : 9400069604
ഇ-മെയില്‍ : erovtply.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചാവക്കാട്

ഗുരുവായൂര്‍ പി.ഒ.
തൃശ്ശൂര്‍ - 680101
ഫോണ്‍ : 0487 - 2554299
EI : 9400069595
ഇ-മെയില്‍ : erocvkd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
വടക്കാഞ്ചേരി

പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം
വടക്കാഞ്ചേരി, തൃശ്ശൂര്‍ - 680623
ഫോണ്‍ : 0488 - 4231051
EI : 9400069605
AEI : 9496499501
ഇ-മെയില്‍ : erowky.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കുന്നംകുളം

X/7 ബൈജി ബില്‍ഡിങ്ങ്
കേച്ചേരി പി.ഒ.
തൃശ്ശൂര്‍ - 680510
ഫോണ്‍ : 04885 - 223652
EI : 9400069599
ഇ-മെയില്‍ : erokkm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പഴയന്നൂര്‍

പഴയന്നൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ - 680587
ഫോണ്‍ : 0488 - 4226087
EI : 9400069602
ഇ-മെയില്‍ : eropzr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
വെറ്റിലപ്പാറ

വെറ്റിലപ്പാറ പി.ഒ.
ചാലക്കുടി വഴി
തൃശ്ശൂര്‍ - 680721
ഫോണ്‍ : 0480 - 2769011
EI : 9400069606
ഇ-മെയില്‍ : ecpvtpa.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, കുര്യച്ചിറ

ഒന്നാം ബ്ലോക്ക്, നെഹ്റു നഗര്‍
പോപ്പ് ജോണ്‍ നഗര്‍
കുര്യച്ചിറ പി.ഒ., തൃശ്ശൂര്‍ - 680006
ഫോണ്‍ : 0487 - 2250524
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : ksbctsr.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി പി.ഒ., തൃശ്ശൂര്‍ - 680307
ഫോണ്‍ : 0480 - 2708284
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : ksbcckdy.exc@kerala.gov.in
കെസി ഡിസ്റ്റിലറീസ്
പുതുക്കാട്

ചെങ്ങലൂര്‍ പി.ഒ., തൃശ്ശൂര്‍ -
ഫോണ്‍ : 0480 - 2751994
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : cikayceed.exc@kerala.gov.in
എസ്.ഡി.എഫ്. ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്
പാമ്പാടി

തിരുവില്വാമല, തൃശ്ശൂര്‍ - 680597
ഫോണ്‍ : 0488 - 4282705
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : cisdf.exc@kerala.gov.in
സെവന്‍സീസ് ഡിസ്റ്റിലറി ലിമിറ്റഡ്
മണ്ണൂത്തി

മണ്ണൂത്തി, തൃശ്ശൂര്‍ - 680651
ഫോണ്‍ : 0487 - 2370679
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eissd.exc@kerala.gov.in
മലബാര്‍ ബ്രുവറീസ് ലിമിറ്റഡ്
ചാലക്കുടി

പൂളാനി, ചാലക്കുടി
മേലൂര്‍ പി.ഒ., തൃശ്ശൂര്‍ - 680311
ഫോണ്‍ : 0480 - 2738406
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eimbrckdy.exc@kerala.gov.in
പോള്‍സണ്‍ ഡിസ്റ്റലറി
ചാലക്കുടി

മുരിങ്ങൂര്‍ പി.ഒ., ചാലക്കുടി
തൃശ്ശൂര്‍ - 680309
ഫോണ്‍ : 0480 - 2704604
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eipolsond.exc@kerala.gov.in
എലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റിലറീസ് & ബിവറേജസ്
കമ്പനി, കിരാലൂര്‍

മുണ്ടൂര്‍ പി.ഒ.
തൃശ്ശൂര്‍ - 680541
ഫോണ്‍ : 0487 - 2212228
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eielited.exc@kerala.gov.in
സതേണ്‍ യൂണിയന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ്
(പ്രൈ) ലിമിറ്റഡ്, തൃശ്ശൂര്‍

മ്യൂസിയം റോഡ്
ചെമ്പുക്കാവ്, തൃശ്ശൂര്‍ - 680014
ഫോണ്‍ : 0487 - 2357454
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eisuptsr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
തൃശ്ശൂര്‍

ചെമ്പുക്കാവ്, തൃശ്ശൂര്‍ - 680005
ഫോണ്‍ : 0487 - 2327144
EI : 9400069607
ഇ-മെയില്‍ : eiibtsr.exc@kerala.gov.in