കോട്ടയം

ഡെപ്യുട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

കളക്ട്രേറ്റ് പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686002
ഫോണ്‍ : 0481 - 2562211
മൊബൈല്‍ : 9447178057
ഇ-മെയില്‍ : decktm.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., കോട്ടയം

ഒന്നാം നില, എക്സൈസ് കോംപ്ലെക്സ്
പഴയ ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് സമീപം
കോട്ടയം - 686001
ഫോണ്‍ : 0481 - 2583801
മൊബൈല്‍ : 9496002865
ഇ-മെയില്‍ : aecktm.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് & ആന്റി
നാര്‍കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്‌

ഒന്നാം നില, എക്സൈസ് കോംപ്ലെക്സ്
പഴയ ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് സമീപം
കോട്ടയം - 686001
ഫോണ്‍ : 0481 - 2583801
CI(X) : 9400069506
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eeanssktm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കോട്ടയം

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി.ഒ
കോട്ടയം - 686001
ഫോണ്‍ : 0481 - 2583091
CI(X) : 9400069508
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecoktm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
വൈക്കം

ചാലപ്പറമ്പ്, വൈക്കം പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686141
ഫോണ്‍ : 04829 - 231592
CI(X) : 9400069512
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecovkm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
പൊന്‍കുന്നം

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
പൊന്‍കുന്നം പി.ഒ., കോട്ടയം - 686506
ഫോണ്‍ : 04828 - 221412
CI(X) : 9400069510
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecopnkm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
പാലാ

പുഴക്കര ബില്‍ഡിംഗ്‌
പാലാ പി.ഒ., കോട്ടയം - 686575
ഫോണ്‍ : 04822 - 212235
CI(X) : 9400069511
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecopala.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ചങ്ങനാശ്ശേരി

ചങ്ങനാശ്ശേരി പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686101
ഫോണ്‍ : 0481 - 2422741
CI(X) : 9400069509
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecochry.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കോട്ടയം

എക്സൈസ് കോംപ്ലെക്സ്
പഴയ ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് സമീപം
കോട്ടയം - 686001
ഫോണ്‍ : 0481 - 2561833
EI : 9400069513
AEI : 9496499259
ഇ-മെയില്‍ : eroktm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പാമ്പാടി

പാമ്പാടി പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686502
ഫോണ്‍ : 0481 - 2505011
EI : 9400069515
ഇ-മെയില്‍ : eropdy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഏറ്റുമാനൂര്‍

ഏറ്റുമാനൂര്‍ പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686631
ഫോണ്‍ : 0481 - 2533660
EI : 9400069514
ഇ-മെയില്‍ : eroetmr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
വൈക്കം

വൈക്കം പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686141
ഫോണ്‍ : 04829 - 217440
EI : 9400069521
ഇ-മെയില്‍ : erovkm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കടത്തുരുത്തി

കടത്തുരുതി പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686604
ഫോണ്‍ : 04829 - 284588
EI : 9400069522
ഇ-മെയില്‍ : erokdty.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കാഞ്ഞിരപള്ളി

മുണ്ടക്കയം പി.ഒ
കോട്ടയം - 686513
ഫോണ്‍ : 04828 - 274677
EI : 9400069518
ഇ-മെയില്‍ : erokply.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
എരുമേലി

എരുമേലി പി.ഒ., കോട്ടയം - 686509
ഫോണ്‍ : 04828 - 210000
EI : 9496499299
AEI : 9496499300
ഇ-മെയില്‍ : eroemly.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പാലാ

പാലാ പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686575
ഫോണ്‍ : 04822 - 216729
EI : 9400069517
ഇ-മെയില്‍ : eropala.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കുറുവിലങ്ങാട്

കോഴ പി.ഒ., കുരുവിലങ്ങാട്
കോട്ടയം - 686633
ഫോണ്‍ : 04822 - 231882
EI : 9400069520
ഇ-മെയില്‍ : erokrvngd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഈരാറ്റുപേട്ട

അരുവിത്തുറ പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686122
ഫോണ്‍ : 04822 - 277999
EI : 9400069519
ഇ-മെയില്‍ : eroetpa.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ചങ്ങനാശ്ശേരി

പുഴവാത്, ചങ്ങനാശ്ശേരി പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686101
ഫോണ്‍ : 0481 - 2423141
EI : 9400069516
ഇ-മെയില്‍ : erochry.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൌസ്, കോട്ടയം

എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686006
ഫോണ്‍ : 0481 - 2565379
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : ktmksbc.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൌസ്, അയര്‍കുന്നം

അയര്‍കുന്നം പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686564
ഫോണ്‍ : 0481 - 2545540
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : ksbcaykm.exc@kerala.gov.in
കാസനോവ ഡിസ്റ്റിലറി
കോട്ടയം

നാട്ടക്കം പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686013
ഫോണ്‍ : 0481 - 2363141
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eicdntm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
കോട്ടയം

കോട്ടയം - 686001
ഫോണ്‍ : 0481 - 2580843
EI : 9400069523
ഇ-മെയില്‍ : eiibktm.exc@kerala.gov.in