വീഡിയോ ഗാലറി

വിമുക്തി വീഡിയോ [evp_embed_video url=”https://keralaexcise.gov.in/wp-content/uploads/2019/01/Vimu.mp4″ template=”mediaelement” height=”200″ width=”300″ ] വിമുക്തി ഹ്രസ്വ ചിത്ര മല്‍സരം [evp_embed_video url=”https://keralaexcise.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/vimukthi_sh_vi.mp4″ template=”mediaelement” height=”200″ width=”300″ ]