നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇവയാണ്

[1]. 1077 ലെ അബ്കാരി നിയമം 1
[2]. നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് 1985
[3]. മെഡിസിനൽ ആൻഡ് ടോയ്‌ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ (എക്‌സൈസ് തീരുവ) നിയമം, 1955
[4]. സ്പിരിച്യുസ് പ്രിപ്പറേഷൻ (ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ്) നിയന്ത്രണ നിയമം 1955
[5]. പ്രോഹിബിഷൻ നിയമം 1950 (സെക്ഷൻ 1, 7 & 11 മാത്രം).
[6]. സിഗരറ്റ് & മറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിയമം (COTPA)

NDPS ആക്ടും M & T.P ആക്ടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ നിയമമാണ്.
അബ്കാരി ആക്ട്, എൻഡിപിഎസ് ആക്ട്, എം & ടിപി ആക്റ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ വിവിധ നിയമങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

1.കേരള അബ്കാരി ഷോപ്പുകൾ (പ്രോഹിബിഷൻ ) ചട്ടങ്ങൾ 2002.
2.വിദേശ മദ്യ നിയമങ്ങൾ.
3.കേരള മദ്യ ട്രാൻസിറ്റ് റൂൾ 1975.
4.കേരള വിദേശ മദ്യം (കോമ്പൗണ്ടിംഗ്, ബ്ലെൻഡിംഗ്, ബോട്ടിലിംഗ് ) റൂൾസ് 1975.
5.അബ്കാരി ഷോപ്പ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസ് 1972.
6.കേരള റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് റൂൾ 1972.
7.കേരള വൈനറി റൂൾസ് 1970.
8.ദി കേരള ഡിസ്റ്റിലറി & വെയർഹൗസ് റൂൾസ് 1968.
9.ദി കേരള സ്പിരിച്യുസ് പ്രിപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ റൂൾസ് 1969.
10.ബ്രൂവറി നിയമം 1967.
11.കൊച്ചിൻ ഡിനാച്ചർഡ് സ്പിരിറ്റ് & മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ റൂൾസ് 1965.
12.വാർണിഷ് റൂൾസ് 1965.
13.വിദേശമദ്യം (ബോണ്ടിലെ സംഭരണം) നിയമങ്ങൾ 1961.
14.വൃക്ഷ നികുതി നിയമങ്ങൾ 1959.
15.കേരള അബ്കാരി (ഡിസ്പോൽ ഇൻ ഓക്ഷൻ) നിയമങ്ങൾ
16.ഔഷധ, ടോയ്‌ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് (എക്‌സൈസ് തീരുവ) നിയമങ്ങൾ 1956.
17.കേരള നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്‌സ്റ്റൻസസ് റൂൾസ് 1985.
18.നീര നിയമങ്ങൾ 2014
19.വിദേശ മദ്യം (ലേബലിന്റെ അംഗീകാരം) നിയമങ്ങൾ 2018
20.മോട്ടോർ വാഹന നിയമം (SRO NO.729/16)