കണ്ണൂർ

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
എഫ്. ബ്ലോക്ക്
കണ്ണൂർ - 670002
ഫോണ്‍ : 0497 - 2706698
മൊബൈല്‍ : 9447178065
ഇ-മെയില്‍ : decknr.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., കണ്ണൂർ

കോട്ടാലി റോഡ്
പൊടിക്കുണ്ട്, പള്ളിക്കുന്ന്
കണ്ണൂർ - 670004
ഫോണ്‍ : 0497 - 2749500
മൊബൈല്‍ : 9496002873
ഇ-മെയില്‍ : aecknr.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്
കണ്ണൂർ

കോട്ടാലി റോഡ്, പൊടിക്കുണ്ട്
പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ - 670004
ഫോണ്‍ : 0497 - 2749500
CI(X) : 9400069698
EI : 9400069699
ഇ-മെയില്‍ : eeanssknr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കൂത്തുപറമ്പ്

ടൗൺ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം
പാറാൽ, കൂത്തുപറമ്പ് പി.ഒ.
കണ്ണൂർ - 670643
ഫോണ്‍ : 0490 - 2362103
CI(X) : 9400069696
EI : 9400069697
ഇ-മെയില്‍ : ecokpba.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
തളിപ്പറമ്പ്

മൂന്നാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
താലൂക്ക് ഓഫീസിന് സമീപം
തളിപ്പറമ്പ് പി.ഒ., കണ്ണൂർ - 670141
ഫോണ്‍ : 0460 - 2201020
CI(X) : 9400069695
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecotpba.exc@kerala.gov.in"
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കണ്ണൂർ

കോട്ടാലി റോഡ്, പൊടിക്കുണ്ട്
പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ - 670004
ഫോണ്‍ : 0497 - 2749973
CI(X) : 9400069693
EI : 9400069694
ഇ-മെയില്‍ : ecoknr.exc@kerala.gov.in"
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ഇരിട്ടി

മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ്
മട്ടന്നൂർ പി.ഒ. കണ്ണൂർ - 670702
ഫോണ്‍ : 0490 - 2472205
CI(X) :
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecoirty.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കണ്ണൂർ

കോട്ടാലി റോഡ്, പൊടിക്കുണ്ട്
പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ - 670004
ഫോണ്‍ : 0497 - 2749971
EI : 9400069701
AEI : 9496499767
ഇ-മെയില്‍ : eroknr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പാപ്പിനിശ്ശേരി

പാപ്പിനിശ്ശേരി പി.ഒ.
കണ്ണൂർ - 670561
ഫോണ്‍ : 0497 - 2784650
EI : 9400069702
ഇ-മെയില്‍ : eroppy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തളിപ്പറമ്പ്

തളിപ്പറമ്പ് പി.ഒ.
പൂക്കോത്തുനട
കണ്ണൂർ - 670141
ഫോണ്‍ : 0460 - 2203960
EI : 9400069704
ഇ-മെയില്‍ : erotpba.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പയ്യന്നൂർ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ - 670307
ഫോണ്‍ : 04985 - 202340
EI : 9400069703
AEI : 9496499805
ഇ-മെയില്‍ : eropnr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ആലക്കോട്

ആലക്കോട്
കണ്ണൂർ - 670571
ഫോണ്‍ : 0460 - 2256797
EI : 9400069705
AEI : 9496499810
ഇ-മെയില്‍ : eroakd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ശ്രീകണ്ഠാപുരം

ശ്രീകണ്ഠാപുരം പി.ഒ.
കണ്ണൂർ - 670631
ഫോണ്‍ : 0460 - 2232697
EI : 9400069706
AEI : 9496499815
ഇ-മെയില്‍ : eroskpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മട്ടന്നൂർ

പാലോട്ട് പള്ളി, മട്ടന്നൂർ പി.ഒ.
കണ്ണൂർ - 670702
ഫോണ്‍ : 0490 - 2473660
EI : 9400069709
AEI : 9496499783
ഇ-മെയില്‍ : eromtnr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പേരാവൂർ

പേരാവൂർ പി.ഒ.
കണ്ണൂർ - 670673
ഫോണ്‍ : 0490 - 2446800
EI : 9400069708
ഇ-മെയില്‍ : eropvr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കൂത്തുപറമ്പ്

ടൗൺ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം
പാറാൽ, കൂത്തുപറമ്പ് പി.ഒ.
കണ്ണൂർ - 670643
ഫോണ്‍ : 0490 - 2365260
EI : 9400069707
AEI : 9496499774
ഇ-മെയില്‍ : erokpba.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തലശ്ശേരി

ടെമ്പിൾ ഗേറ്റ് പി.ഒ.
മാടപ്പീടിക
കണ്ണൂർ - 670102
ഫോണ്‍ : 0497 - 2359808
EI : 9400069712
AEI : 9496499796
ഇ-മെയില്‍ : erotly.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഇരിട്ടി

പയഞ്ചേരിമുക്ക്, ഇരിട്ടി പി.ഒ
കണ്ണൂർ - 670703
ഫോണ്‍ : 0490 - 2494660
EI : 9400069710
AEI : 9496499780
ഇ-മെയില്‍ : eroity.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പിണറായി

പിണറായി പി.ഒ.
തലശ്ശേരി - 670741
ഫോണ്‍ : 0490 - 2383050
EI : 9400069711
ഇ-മെയില്‍ : eropnry.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
ന്യൂ മാഹി

ന്യൂ മാഹി
കണ്ണൂർ - 673311
ഫോണ്‍ : 0490 - 2335000
EI : 9496499819
ഇ-മെയില്‍ :
എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
കൂട്ടുപുഴ

കിളിയന്തര, കൂട്ടുപുഴ പി.ഒ.
കണ്ണൂർ - 670706
ഫോണ്‍ : 0490 - 2241441
EI : 9400069713
EI : 9496499823
ഇ-മെയില്‍ :
കെ.എസ്. ഡിസ്റ്റിലറി
വാരം

വാരം പി.ഒ.
കണ്ണൂർ - 670594
ഫോണ്‍ : 0497 - 2721242
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ksdvaram.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി.
എഫ്.എല്‍.9 വെയര്‍ഹൌസ്
കണ്ണൂർ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ.
താവക്കര റോഡ്, കണ്ണൂർ - 670002
ഫോണ്‍ : 0497 - 2705470
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : knrksbc.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
കണ്ണൂർ

കോട്ടാലി റോഡ്, പൊടിക്കുണ്ട്
പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ - 670004
ഫോണ്‍ :
EI : 9400069714
ഇ-മെയില്‍ : ibinspectorkannur@yahoo.com