അക്കാദമി

സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാദമി & റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍, തൃശ്ശൂര്‍ 

ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ (പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍)

സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാദമി & റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍
പൂത്തോള്‍, തൃശ്ശൂര്‍ - 680004
ഫോണ്‍ : 0487-2388090
മൊബൈല്‍ : 9400069700
ഇ-മെയില്‍ : jecsearc.exc@kerala.gov.in

അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ (വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍)

സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാദമി & റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍
പൂത്തോള്‍, തൃശ്ശൂര്‍ - 680004
ഫോണ്‍ : 0487-2388090
മൊബൈല്‍ :
ഇ-മെയില്‍ : jecsearc.exc@kerala.gov.in