കാസർഗോഡ്

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ഒന്നാം ബ്ലോക്ക്
വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671123
ഫോണ്‍ : 04994 - 256728
മൊബൈല്‍ : 9447178066
ഇ-മെയില്‍ : decksgd.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., കാസര്‍ഗോഡ്‌

വിദ്യാനഗര്‍
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671123
ഫോണ്‍ : 04994 - 257060
മൊബൈല്‍ : 9496002874
ഇ-മെയില്‍ : aecksgd.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്

വിദ്യാനഗര്‍
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671123
ഫോണ്‍ : 04994 - 257060
CI(X) : 9400069727
EI : 9400069728
ഇ-മെയില്‍ : eeanssksgd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കാസര്‍ഗോഡ്‌

വിദ്യാനഗര്‍
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671123
ഫോണ്‍ : 04994 - 255332
CI(X) : 9400069715
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecoksgd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ഹോസ്ദുര്‍ഗ്

ചെമ്മട്ടംവയല്‍, ബല്ല പി.ഒ.
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671531
ഫോണ്‍ : 04672 - 204125
CI(X) : 9400069723
EI : 9400069724
ഇ-മെയില്‍ : ecohsd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
വെള്ളരിക്കുണ്ട്

പടിഞ്ഞാറേ ഇലേരി പഞ്ചായത്ത്‌
ഷോപ്പിംഗ്‌ കോംപ്ലെക്സ്, ഭീമനടി പി.ഒ.
നിലേശ്വരം വഴി, കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671314
ഫോണ്‍ : 04672 - 245100
CI(X) :
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecovknd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കാസര്‍ഗോഡ്‌

വിദ്യാനഗര്‍
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671123
ഫോണ്‍ : 04994 - 257541
EI : 9400069716
AEI : 9496499852
ഇ-മെയില്‍ : eroksgd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ബന്തടുക്ക

കുറ്റിക്കോല്‍ പി.ഒ.
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671541
ഫോണ്‍ : 04994 - 205364
EI : 9400069720
AEI : 9496499849
ഇ-മെയില്‍ : erobndk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ബദിയടുക്ക

വെങ്ങാദട്ക, മുല്ലേറിയ പി.ഒ
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671543
ഫോണ്‍ : 04994 - 261950
EI : 9400069719
ഇ-മെയില്‍ : erobdk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കുമ്പള

ശാന്തിപല്ലം, കുമ്പള പി.ഒ.
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671321
ഫോണ്‍ : 04998 - 213837
EI : 9400069718
ഇ-മെയില്‍ : erokbl.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഹോസ്ദുര്‍ഗ്

ചെമ്മട്ടംവയല്‍, ബല്ല പി.ഒ.
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671531
ഫോണ്‍ : 04672 - 204533
EI : 9400069725
AEI : 9496499840
ഇ-മെയില്‍ : erohsd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
നിലേശ്വരം

പുത്തരിയടുക്കം പി.ഒ.
നിലേശ്വരം‍
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671314
ഫോണ്‍ : 04672 - 283174
EI : 9400069726
ഇ-മെയില്‍ : eronlr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌
മഞ്ചേശ്വരം

ബെങ്ങര മഞ്ചേശ്വരം, മഞ്ചേശ്വരം പി.ഒ.
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671323
ഫോണ്‍ : 04998 - 273800
CI(X) : 9400069721
EI : 9400069722
EI : 9496499864
EI : 9496499865
ഇ-മെയില്‍ : ecpmjr.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൌസ്
ബട്ടത്തൂര്‍

പനയാല്‍ പി.ഒ.
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671316
ഫോണ്‍ :
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : ksgdksbc.exc@kerala.gov.in
നോര്‍മാണ്ടി ബ്രുവേറിസ് & ഡിസ്റ്റിലറി
ചീമേനി

ചീമേനി പി.ഒ., ചെറുവത്തൂര്‍
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671313
ഫോണ്‍ : 04672 - 250403
EI :
ഇ-മെയില്‍ : einbdksgd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
കാസര്‍ഗോഡ്‌

വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671123
ഫോണ്‍ : 04994 - 257060
EI : 9400069717
ഇ-മെയില്‍ : eiibksgd.exc@kerala.gov.in