കള്ള് ഷാപ്പ് വിൽപ്പന

കള്ള് ഷാപ്പുകളുടെ 2023-24, 2024-25, 2025-26 സാമ്പത്തീക വർഷത്തെ വില്പനയിലേക്ക് “One Time Registration” ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

https://etoddy.keralaexcise.gov.in/

ഓൺലൈൻ കള്ള് ഷാപ്പ് വിൽപ്പന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

കള്ള് ഷാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിസ്റ്റ്

ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് , ശ്രീ. വിനീത് രവി – 8547643241

ശ്രീ. അനൂപ് ഡി – 9745004783