ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച്

വിമുക്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിശദമായ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Click here