ടെന്‍ഡര്‍ നോട്ടീസ്

കേരള ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ മുഖേന ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് ഡിജിറ്റല്‍ തെര്‍മ്മല്‍ സ്കാനര്‍ വാങ്ങുന്നതിന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ടെന്‍ഡറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിഡ്ഡുകള്‍ ടെന്‍ഡര്‍ കേരള പോര്‍ട്ടല്‍, വഴി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 27/06/2019.