ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

തിരുവനന്തപുരം എക്സൈസ് ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന്റെ മുൻവശം മതിലിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ചിത്രങ്ങൾ പുതുക്കി വരച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ടി ഓഫീസിന്റെ താഴത്തേ നിലയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന പടിക്കെട്ടിന്റെ ഇടതുവശത്തും, വലതുവശം ഇലക്ട്രിക്ക് വയർ കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗം മറച്ച് ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിനും താത്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ചതുരശ്ര അടി നിരക്കിലുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്വട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 20.02.2020 വൈകുന്നേരം 03.00 മണി. ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ എക്സൈസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ വിഭാഗത്തിൽ വച്ച് 22.02.2020 തീയതി രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്>>