എക്സൈസ് കൺട്രോൾ റൂം

ഓണം സ്പെഷ്യൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് 2019-ന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു സംസ്ഥാന തല കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വരുന്ന ഓണാഘോഷ കാലഘട്ടം കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നീയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി കൺട്രോൾ റൂം സംവിധാനം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ☎ 0471-2322825, 94471 78000.