ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് – ഓണം ഫ്ലോട്ട്

2019 ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഘോഷയാത്രയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ലഹരി വർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്വട്ടേഷനുകൾ 07/09/2019 വൈകുന്നേരം 04:00 മണിക്ക് മുമ്പായി തിരുവന്തപുരം കിഴക്കേകോട്ടയിലെ എക്സൈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്>>