എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്ക് സ്വാഗതം

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ശ്രീ. എസ്. ആനന്ദകൃഷ്ണൻ ഐ.പി.എസ്., 12/06/2019 തീയതി രാവിലെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (ആസ്ഥാനം) തസ്തികയിൽ നിന്നാണ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ എക്സ്-കേഡർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചത്.

അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) തസ്തികയിലേക്ക് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, എസ്.ബി.സി.ഐ.ഡി. (സെക്യൂരിറ്റി) തസ്തികയിൽ നിന്നും സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ച ശ്രീ. സാം ക്രിസ്റ്റി ഡാനിയേൽ ഐ.പി.എസ്. അന്നേ ദിവസം തന്നെ പ്രസ്തുത തസ്തികയിൽ ചുമതലയേറ്റു.