ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം

ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണം സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം ബഹു. തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ, 2019 മെയ് 31 വെള്ളി രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം വി.ജെ.റ്റി. ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ്.