യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം

സർക്കാർ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. ജി. ചന്ദു, എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ. ബാബു ജോൺസൺ നാടാർ എന്നിവർക്ക് 30/04/2019 തീയതി എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഇരുവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നു. എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ>>