മലബാർ വിമുക്തി മാരത്തോൺ

വിമുക്തി മിഷന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭ്യമുഖ്യത്തിൽ 2019 ഏപ്രിൽ 28-ാം തീയതി മലബാർ മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു. പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ലഹരി ഉൻമൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി “run against drugs” എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്ന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രസ്തുത മാരത്തോൺ കോഴിക്കോട് വെള്ളായി ബീച്ചിൽ വച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ>>