മഴമരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളുടെ പരസ്യ ലേലം

തിരുവനന്തപുരം നന്ദാവനത്തുള്ള എക്സൈസ് ആസ്ഥാന വളപ്പിലെ, മഴമരത്തിന്റെ മുറിച്ച് മാറ്റിയ ശിഖരങ്ങളുടെ പരസ്യമായ ലേലം 25/04/2019 വ്യാഴാഴ്ച 11 AM മണിക്ക് എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. ലേല വസ്തു നേരില്‍ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 24/04/2019 വരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും 10 AM മുതൽ 5 PM വരെ എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.