തൃശ്ശിവപേരൂർ സമ്മർ മാരത്തോൺ

തൃശ്ശിവപേരൂർ സമ്മർ മാരത്തോൺ 2019 മാർച്ച് 3 ന് @ 5.30 AM തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സേറ്റഡിയത്തിൽ വച്ച് വിമുക്തി സമ്മർ മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 5 km ഫൺ റൺ @ 6.30 AM. രജിസ്ടേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Registration