സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

2020       2019       2018 വരെ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം.തീയതിവിഷയം
സ.ഉ.(കൈ)നം.73/2019/നി.വ.12/12/2019എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ സാമ്പത്തിക വിനിയോഗ പരിധി പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.846/2019/നി.വ.14/11/2019കെ.എസ്.ബി.സി.യിലെ എൻഡ് റ്റു എൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ - സ‍ർക്കാർ/പി.എസ്.യു.-ൽ നിന്നുള്ള മാനേജ‍ർ തസ്തികയിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
സ.ഉ.(കൈ)നം.56/2019/നി.വ.22/10/2019എൻ.ഡി.പി.എസ്. നിയമം - വാഹനങ്ങളുടെ തീർപ്പാക്കൽ - ഡ്രഗ് ഡിസ്പോസൽ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നത് - പരിഷ്കരണം - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.756/2019/നി.വ.17/10/2019അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡ്രൈഡേ-കള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവായത് - ഭേദഗതി - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.741/2019/നി.വ.16/10/2019അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡ്രൈഡേ-കള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവായത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.151/2019/നി.വ.04/10/2019എസ്.ആർ.ഒ. നം.715/2019 - കേരളാ അബ്കാരി ഷോപ്സ് ഡിസ്പോസൽ (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ, 2019
സ.ഉ.(സാധാ)നം.611/2019/നി.വ.31/08/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും, സ്ഥലംമാറ്റവും, നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.594/2019/നി.വ.22/08/2019ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.583/2019/നി.വ.20/08/2019ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(കൈ)നം.46/2019/നി.വ.19/08/2019എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് വിഭാഗം രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.129/2019/നി.വ.17/08/2019എസ്.ആർ.ഒ. നം.547/2019 - വിദേശ മദ്യ (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ, 2019 - അംഗീകൃത വ്യവസായികവും ആയതുപോലെയുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിദേശമദ്യം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമായി എഫ്.എൽ 13സി ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.87/2019/ധന15/07/2019മെഡിസെപ്പ് - റിലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വഴി നടപ്പാക്കുന്നത് - അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.481/2019/നി.വ.05/07/2019ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ, ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികകളിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.95/2019/നി.വ.29/06/2019എസ്.ആർ.ഒ. നം.427/2019 - കടുത്തുകരുത്തി റേഞ്ചിലെ 4-ാം നമ്പർ തലയോലപ്പറമ്പ് കള്ള് ഷാപ്പിന്റെ എലുഗ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നത് - വിജ്ഞാപനം
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.94/2019/നി.വ.29/06/2019എസ്.ആർ.ഒ. നം.426/2019 - പാമ്പാടി റേഞ്ചിലെ 3-ാം നമ്പർ ഐരാറ്റുനട കള്ള് ഷാപ്പിന്റെ എലുഗ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നത് - വിജ്ഞാപനം
സ.ഉ.(സാധാ)നം.413/2019/നി.വ.14/06/2019ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(കൈ)നം.27/2019/നി.വ.13/06/2019പള്ളിപ്പുറം ബി.ഡബ്ല്യൂ.1(എ) ലൈസൻസിൽ താത്കാലിക എക്സൈസ് തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.3260/2019/പൊ.ഭ.വ.07/06/2019ഐ.പി.എസ്. ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - തിരുത്ത് - എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ എക്സ്-കേഡർ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.3230/2019/പൊ.ഭ.വ.06/06/2019ഐ.പി.എസ്. ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - എക്സൈസ് കമ്മീഷണറെയും അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ (എൻഫോ)യെയും മാറ്റി നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.383/2019/നി.വ.01/06/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.373/2019/നി.വ.29/05/2019എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും
സ.ഉ.(സാധാ)നം.369/2019/നി.വ.27/05/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർമാരെ വിമുക്തി മിഷൻ ജില്ലാ മാനേജർമാരായി അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നത് - അന്യത്ര സേവനം അനുവദിക്കുന്നത്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.57/2019/ധന13/05/2019സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത - 01/01/2018, 01/07/2018 തീയതികൾ മുതലുള്ള പുതുക്കിയ നിരക്ക് - കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുന്നത്
സ.ഉ.(കൈ)നം.77/2019/പൊ.ഭ.വ.06/05/2019സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ/ അർദ്ധ സർക്കാർ/ സ്വയംഭരണ/ ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തുടർമാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.55/2019/ധന04/05/2019സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നവരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
സ.ഉ.(സാധാ)നം.299/2019/നി.വ.02/05/2019എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം
സ.ഉ.(സാധാ)നം.294/2019/നി.വ.29/04/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ റേഷ്യോ അടിസ്ഥാന ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.48/2019/ധന27/04/2019പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള ക്ഷാമബത്തയുടെ 01/01/2018, 01/07/2018 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക - പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.276/2019/നി.വ.22/04/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ റേഷ്യോ അടിസ്ഥാന ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
GO(Rt)No.264/2019/TD16/04/2019General Election to the Lok Sabha 2019 - Declaration of 'Dry Days' in places adjoining to Tamilnadu
GO(Rt)No.249/2019/Elec15/04/2019General Election to the Lok Sabha 2019 - Remuneration of Poling Duty Personal
S.O. 1582(E)11/04/2019Empowering RPF Officers of and above the rank of Assistant Sub-Inspector under NDPS Act - Notification
GO(Rt)No.254/2019/TD09/04/2019General Election to the Lok Sabha 2019 - Declaration of 'Dry Days'
GO(Ms)No.64/2019/GAD08/04/2019General Election to the Lok Sabha 2019 - Declaration of Public Holiday on 23rd April, 2019 to the Public Offices and Other Institutions
GO(P)No.44/2019/Fin04/04/2019Payment of Dearness Allowance - Revised Rates Effect from 01/01/2018 and 01/07/2018
GO(Ms)No.18/2019/TD30/03/2019Departmental Promotion Committee (Higher) - Select List of CI(X), AEC & DC(X) for the year 2019 - Notification
GO(Rt)No.206/2019/TD23/03/2019Request for sanctioning Salary instead of Stipend during Training Period - Petition Rejected - Orders
GO(Rt)No.205/2019/TD22/03/2019General Election to Lok Sabha 2019 in Mahe Constituency - Declaration of 'Dry Days'
GO(Ms)No.14/2019/TD06/03/2019Abkari Policy for the year 2019-20
GO(P)No.34/2019/TD22/02/2019SRO No.140/2019 - ഫോറിൻ ലിക്വർ (2-ന്റ് അമന്റ്മെന്റ്) റൂൾസ്, 2019 - എഫ്.എൽ.4(എ) ക്ലബുകളിലെ നീന്തൽ കുളം, പുൽത്തകിടി, റൂഫ് ഗാർഡൻ, റെസ്റ്ററന്റ്, ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാൾ, ലോഞ്ച്, വിനോദ മുറി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി - സംബന്ധിച്ച്
GO(Ms)No.10/2019/TD15/02/2019Chief Minister's Excise Medals, 2018 - Addition
GO(P)No.24/2019/TD13/02/2019SRO No.117/2019 - Foreign Liquor (Amendment) Rules, 2019 - Annual Rental for Service Desk in FL3 Licensed Shops
GO(Ms)No.8/2019/TD08/02/2019Creation of Temporary Posts of Research Officer, District Coordinator and District Manager for Vimukthi Mission
GO(Ms)No.6/2019/TD30/01/2019Rehabilitation of Bar Employees - Formation of Suraksha Swayam Thozhil Project
GO(P)No.21/2019/TD28/01/2019SRO No.72/2019 - Realignment of Scheduled Limits of Toddy Shop Nos. 33 and 38 of Mamala Range of Ernakulam Division
GO(P)No.20/2019/TD28/01/2019SRO No.71/2019 - Kerala Abkari Shops Disposal (Amendment) Rules, 2019 - Re-locating of Shifted Toddy Shops
GO(Rt)No.68/2019/TD28/01/2019Shifting of Two Civil Excise Officer Posts from ERO Thalassery to ERO Iritty, Temporarily
GO(Ms)No.5/2019/TD24/01/2019Chief Minister's Excise Medals, 2018
GO(Rt)No.36/2019/TD18/01/2019Charge Arrangement made in respect of Chief Executive Officer, Vimukthi Mission
GO(Rt)No.31/2019/TD16/01/2019Reconstitution of the Board of Directors of KSBC - Appointment of Director
GO(Rt)No.25/2019/TD16/01/2019Reconstitution of the Board of Directors of KSBC - Appointment of Director

2020       2019       2018 വരെ