എം.എസ്സ്. ടി .സി-വാഹന ലേലം

എം.എസ്സ്. ടി .സി വാഹന ലേലം സംബദ്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം.

മലപ്പുറം ഡിവിഷനിലെ വാഹന ലേലം _ 23/12/2022 – Click Here

മലപ്പുറം ഡിവിഷനിലെ വാഹന ലേലം _14/11/22 – Click Here

മലപ്പുറം ഡിവിഷനിലെ വാഹന ലേലം Click Here

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ വാഹന ലേലം
Click here

എം. എസ്സ്.ടി.സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടേറിയല്‍

എം.എ്സ്സ്.ടി.സി ഗൈഡ് ലൈന്‍