ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

എക്സൈസ് വകുപ്പിനായി ഫെയ്സ് മാസ്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് താത്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്വട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 27.05.2020 രാവിലെ 10.00 മണി. ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ എക്സൈസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് അന്നേദിവസം രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്/XG1A സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്>>