ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

ഇതോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ടെലഫോൺ ഡയറക്ടറിയുടെ 1000 പകർപ്പുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യരായ പ്രിന്റീങ്ങ് പ്രസുകളിൽ നിന്നും മത്സരാതിഷ്ഠിത ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്വട്ടേഷനുകൾ 19/10/2019 വൈകിട്ട് 05:00 മണിക്ക് മുമ്പായി നന്ദാവനം എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്>>