ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രോഗ്രാം

ഈഗിൾ മീഡിയയും എക്സൈസ് വകുപ്പും ചേർന്ന് പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 75-മത് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എ.ഡി.ജി.പി.യും എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുമായ ശ്രീ. എസ്. ആനന്ദകൃഷ്ണൻ ഐ.പി.എസ്. കൂടൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വച്ച് 07/09/2019 തീയതി നിർവ്വഹിച്ചു. ലഹരി വിരുദ്ധ സെമിനാറിനൊപ്പം പുനലൂർ പ്രണവ് ഹോസ്പിറ്റലിമായി സഹകരിച്ച് സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നടത്തി.