സ്വാതന്ത്ര ദിനാഘോഷം

73-ാം സ്വാതന്ത്ര ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന തല ആഘോഷങ്ങളിൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷർ ശ്രീ. എസ്. ആനന്തകൃഷ്ണണൻ പങ്കെടുത്തു. സ്വാതന്ത്ര ദിന പരേഡിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു പ്ലറ്റൂൺ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ ജില്ലാതല ആഘോഷ പരിപാടികളിലും എക്സൈസ് പ്ലറ്റൂണുകൾ പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തു.

എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ (എൻഫോ) ശ്രീ. സാം ക്രിസ്റ്റി ഡാനിയേൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ>>