യാത്രയയപ്പ്

എക്സ്സൈസ് കമ്മീഷണറേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന മധ്യ മേഖല ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ എൻ. എസ്സ്. സലീംകുമാർ, എറണാകുളം ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കെ. ചന്ദ്രപാലൻ, പത്തനംതിട്ട ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ജി. മുരളീധരൻ നായർ, മലപ്പുറം ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കെ. സജി എന്നിവർക്ക് ബഹു. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഉപഹാരം നൽകി. MorePhotos>>