പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ്

21-മത് ബാച്ചിൽ 180 ദിവസത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ 51 സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് 09/07/2019 തീയതി തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാദമി & റിസർച്ച് സെന്ററിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. എസ്. ആനന്ദകൃഷ്ണൻ ഐ.പി.എസ്.-ന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ബഹു. തൊഴിൽ-എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ സേനാംഗങ്ങളുടെ അഭിവാദനം സ്വീകരിച്ചു. കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ>>