അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് ആചരിച്ചു. രാവിലെ 07:00 മണിക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യോഗ ആചാര്യ ശ്രീമതി. തനൂജ ട്രെയിനിങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി. കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങൾ>>