കൊല്ലം മൺസൂൺ മാരത്തോൺ

വിമുക്തി മിഷന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭ്യമുഖ്യത്തിൽ 2019 ജൂൺ 16-ാം തീയതി കൊല്ലം മൺസൂൺ മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു. പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ലഹരി ഉൻമൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി “run against drugs” എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്ന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രസ്തുത മാരത്തോൺ കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റ് മൈതാനത്ത് വച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ>>