ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2019 എക്സൈസ് കമ്മീഷർ ശ്രീ. ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഐ.പി.എസ്.-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എക്സൈസ് ആസ്ഥാനാങ്കണത്തിൽ ഫലവ്യക്ഷ തൈ നട്ട് ആചരിച്ചു. എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 2019-ലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം “വായു മലിനീകരണം” എന്നതാണ്. ഈ വർഷത്തെ ദിനാചരണത്തിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത് ചൈനയാണ്. കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ>>