കൊല്ലം മൺസൂൺ മാരത്തോൺ

കേരള വിമുക്തി മിഷൻ 2019 ജൂൺ 16-ാം തീയതി കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റ് മൈതാനത്ത് വച്ച് കൊല്ലം മൺസൂൺ മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആയതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ലിങ്കിൽ പേരുവിവരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Registration