ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്-ഓഫ്

എക്സൈസ് വകുപ്പിന് പുതിയതായി അനുവദിച്ച 48 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്-ഓഫ്, എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് 03/06/2019 തീയതി രാവിലെ 10:00 മണിക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ വച്ച് അഡീ. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ (ഭരണം) ശ്രീ. ഡി. രാജീവ് ഐ.ഒ.എഫ്.എസ്. നിർവ്വഹിച്ചു. വനിതാ പട്രോളിങ് സ്ക്വാഡുകൾക്ക് അനുവദിച്ച 41 Honda Active 5G സ്കൂട്ടറുകളും എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അനുവദിച്ച 7 Honda Shine മോട്ടോർ ബൈക്കുകളുമാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വനിതാ പട്രോളിങ് സ്ക്വാഡിന് 100 സ്കൂട്ടറുകളും എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് 20 മോട്ടോർ ബൈക്കുകളും വിവിധ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഇതിനോടകം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ>>