ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം

ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം ബഹു. തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. റ്റി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ, 2019 മെയ് 31-ന് തിരുവനന്തപുരം വി.ജെ.റ്റി. ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ നിർവ്വഹിച്ചു. വിമുക്തി ഹൃസ്യചിത്ര മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു. വിമുക്തി പരസ്യചിത്രത്തിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം ബഹു. തിരുവനന്തപുരം മേയർ ശ്രീ. വി.കെ. പ്രശാന്ത് നിർവ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ വിമുക്തി മിഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിന്റെയും മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെയും പ്രകാശനവും നടത്തി. കൂടുതൽ ഫോട്ടോകൾ>>