യാത്രയയപ്പ്

സർക്കാർ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോസ്ഥർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് 31/05/2019 തീയതി സംഘടിപ്പിച്ചു. ദീർഘ കാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന വിജിലൻസ് ഓഫീസർ (എക്സൈസ്) & പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ. റ്റി. രാമചന്ദ്രൻ, എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ, എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഹസൻ ഖാൻ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ശ്രീ. പി. ആനന്ദൻ എന്നിവർക്ക് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഐ.പി.എസ്. ആശംസകൾ നേർന്നു. എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടുതൽ ഫോട്ടോകൾ>>