വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്

എക്സൈസ് വകുപ്പിന് പുതിയതായി വാങ്ങിയ 9 മഹിന്ദ്ര ബൊലേറോ വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് 14/05/2019 തീയതി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. ഋഷി രാജ് സിംഗ് ഐ.പി.എസ്. നിർവ്വഹിച്ചു. എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വാഹനങ്ങൾ പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച 6 എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾക്കും 2 ജനമൈത്രി എക്സൈസ് സ്ക്വാഡുകൾക്കും ഒരു വാഹനം അടിമാലി നാർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡിനും അനുവദിച്ചു.