യാത്രയയപ്പ്

സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എക്സൈസ് ഓഫീസർമാർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് 14/05/2019 തീയതിയിൽ എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നടത്തി. വിജിലൻസ് ഓഫീസർ (എക്സൈസ്) ശ്രീ. റ്റി. രാമചന്ദ്രൻ, ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർമാരായ സ/ശ്രീ. എസ്. സലിം, എ.കെ. നാരായണൻകുട്ടി, പി.എ. ഹരിദാസൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർമാരായ സ/ശ്രീ. രാജാസിംഗ് വി., പി. ബാബു എന്നിവർ 31/05/2019 തീയതിയിൽ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയാണ്. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഐ.പി.എസ്. വിരമിക്കുന്ന ഓഫീസർമാർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ ഉന്നത തല ഓഫീസർമാരെല്ലാം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.